Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή για επαγγελματική χρήση οφείλουν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

  1. Πρωτότυπο Τίτλο σπουδών ή πρωτότυπη Βεβαίωση σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, επικυρωμένα με  τη  σφραγίδα της  Χάγης (APOSTILLE).

Για χώρες εκτός Χάγης:

α.  Με θεώρηση από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης και

β. επικύρωση από ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου.

  1. Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου ή Βεβαίωσης φοίτησης)

α) από τη μεταφραστική υπηρεσία  του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10,

Μοναστηράκι), ή

β) από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης του εγγράφου επικυρωμένη από τις Ελληνικές Προξενικές αρχές της χώρας αυτής ή

γ) από Δικηγόρο – μεταφραστή με θεώρηση της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο.

  1. Για τους Απολυτηρίους Τίτλους Γενικής Μέσης Εκπαίδευσης στους οποίους δεν αναγράφεται το δικαίωμα πρόσβασης στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης (Πανεπιστήμια) στον ίδιο τον Τίτλο, χρειάζεται επίσης:
  • Βεβαίωση του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, η οποία θα βεβαιώνει το δικαίωμα εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης (Πανεπιστήμια) με τον Τίτλο αυτό, στην οποία θα μνημονεύεται ο αριθμός Μητρώου του τίτλου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Πρέσβη από το Ελληνικό ΥΠΕΞ και επίσημα μεταφρασμένη από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή από Δικηγόρο – μεταφραστή, όπως και για τα υπό στοιχεία 2α και 2γ,
  • Βεβαιώσεις που δίνουν δικαίωμα πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας προέλευσης του Τίτλου και έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο απολυτήριο, είτε από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εξέδωσε τον Τίτλο, είτε από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας προέλευσης του Τίτλου, γίνονται, επίσης, δεκτές. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ό,τι και στις παραγράφους 1 και 2.

Πατήστε εδώ για το έγγραφο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτός και δεν θα εκδίδεται αντιστοιχία, αν δεν είναι πλήρης.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις στην ενότητα «Εκπαίδευση»

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook