Ανακαθορίζεται η επιχορήγηση των ΤΕΙ στο ποσό των 23,5 εκ. ευρώ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διαύγεια, ΑΔΑ: ΩΔΞΘ4653ΠΣ-ΦΧΚ) καθορίζεται εκ νέου η επιχορήγηση προς τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στο ποσό των #23.563.242# € (είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2422 «Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανακαθορίζεται η επιχορήγηση των ΤΕΙ στο ποσό των 23,5 εκ. ευρώ.