Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Τα σημαντικότερα σημεία της Εγκυκλίου

Οι κενές θέσεις στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κενούμενες θέσεις των σχολείων του. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία. Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσεων Εκπαιδευτικών».

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σε ό,τι αφορά στις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα ΕΠ.Ε.Σ. και η Δ.Ε.Π.Π.Σ., πριν από τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. έχει θέσει το εξής χρονοδιάγραμμα:
– 12.6.2018 έγκριση από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. των επικαιροποιημένων κενών και πλεονασμάτων που διαβιβάστηκαν από τα σχολεία.
– Την 19η.6.2018 προκήρυξη των θέσεων από τα ΕΠΕΣ και αποστολή των προκηρύξεων στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.
– Μέχρι 22.6.2018 υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
– Στις 26.6.2018 ώρα 14.00 ανάρτηση πίνακα κατάταξης των υπό απόσπαση εκπαιδευτικών με βάση τη μοριοδότηση των ΕΠ.Ε.Σ.
– Μέχρι 28.6.2018 υποβολή ενστάσεων στο ΕΠ.Ε.Σ. πρώτης προτίμησης
– Στις 3.7.2018 ανάρτηση οριστικών πινάκων μορίων των εκπαιδευτικών μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα ΕΠ.Ε.Σ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/.

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με βάση τα κριτήρια της Υπ. Απόφασης Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β΄/15-10-2012) για τις θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών, χωρίς τη διενέργεια συνέντευξης.

Η Εγκύκλιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ # ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook