Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας «ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμό λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος»:

Α) Στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία πέντε (5) ή τεσσάρων (4) ετών. Το σχολικό έτος 2018-19, εγγράφονται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία μαθητές/τριες που γεννήθηκαν τα έτη 2013 και 2014 αντίστοιχα, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και β) την με αριθμ. πρωτ. 66981/Δ1/27-04-2018 ΚΥΑ «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019».

Η φοίτηση δύναται να διαρκέσει ως το 7ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. α της παρ. 1 του άρ. 8 του ν.3699/2008 (Α΄ 199).

Σε 184 δήμους υλοποιείται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (Α΄38),

Β) Στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία έξι (6) ετών και άνω. Το σχολικό έτος 2018-19 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12- 2012.

Γ) Η εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών σε Ειδικό Νηπιαγωγείο ή σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 4 του ν.3699/2008 (Α΄ 199).

Δ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Νηπιαγωγεία είναι:

α) Αίτηση εγγραφής, από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών,

β) σχετική γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 4 του ν.3699/2008 (Α΄ 199).

γ) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

δ) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, (παρ. 4, άρθρο 6, Π.Δ 79/2017ΦΕΚ 109 Α).

ε) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5- 2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., (Α.Δ.Υ.Μ.)

στ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας, προκειμένου οι μαθητές/τριες να εγγράφονται στα όρια της σχολικής περιφέρειας που αντιστοιχεί σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Ε) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία είναι :

α) Τα ανωτέρω σχετικά α, β, γ, δ, ε,στ και

β) Βεβαίωση Παρακολούθησης ή Φοίτησης Νηπιαγωγείου ή Ειδικού Νηπιαγωγείου.

Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

α) Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

β) Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Ειδικό Δημοτικό.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή/τριας. Εάν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 26, της παρ. 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, οι μαθητές καταχωρούνται στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» από 18 Ιουνίου έως και την 21η Ιουνίου 2018. 

Η σχετική Εγκύκλιος

Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook