Στο πλαίσιο της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204, την οποία υλοποιεί το Ι.Ε.Π., και που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου  Μάθηση»,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, με ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων,  μέχρι το τέλος Ιουνίου επιμορφώσεις όλων των  εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μονίμων, αναπληρωτών και ιδιωτικών)σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 49878/ΓΔ4/26-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ). Ελλείψει Σχολικού Συμβούλου Ιταλικής Γλώσσας, οι εκπαιδευτικοί Ιταλικής Γλώσσας Β/θμιας Εκπαίδευσης θα επιμορφωθούν από εμπειρογνώμονα,  ο οποίος επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό με την υπ’ αρ. 53/20-12-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 8753/21-12-2017, ΑΔΑ: 6ΛΧΞΟΞΛΔ-8Γ3). 

Στόχος των επιμορφώσεων είναι η συνοπτική παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών, της μεθοδολογίας ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων και γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης, της μεθοδολογίας διδασκαλίας και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και της μεθοδολογίας για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Για τον σκοπό αυτό έχουν επιμορφωθεί από το ΙΕΠ όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ξένων Γλωσσών.

Λεπτομέρειες για το πλαίσιο, τις διαδικασίες επιμόρφωσης καθώς και για την απαιτούμενη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου (πριν την επιμόρφωση) και εξόδου (μετά την επιμόρφωση), μπορούν να αντλήσουν οι Ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί από τους Σχολικούς τους Συμβούλους.

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook