Για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018 ισχύουν τα ακόλουθα:

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 έως Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
 • Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018.
 • Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 έως Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
 • Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ4/9685/Δ4/19.01.2018 εγκύκλιο για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»: «Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/ -των ή οι ίδιες/-οι, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο».
 • Οι μαθήτριες/-τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/-ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/-ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/-ους από αυτές/-ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.
 • Μετά τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 έως Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.
 • Μετά τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 έως Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018.
 • Τις ημέρες όπου διεξάγονται Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., οι κηδεμόνες των μαθητριών/ -των ή οι ίδιες/-οι, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν και είναι εξεταστικό κέντρο, μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

 • Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές όλων των τάξεων των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.
 • Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.
 •  Οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 έως Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
 • Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι συμμετέχουν στην Ειδική Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου ισχύουν οι διατάξεις της υπ. αρ. Φ1.151/43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 983) για την «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυ- τού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πα- νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους /στις μαθητές/-τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017, κατά τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.2 της ενότ.1 του κεφ.Ζ΄ της αρ. πρωτ. Φ4/9685/Δ4/19.01.2018 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών της Α΄ τάξης ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότ.4 του κεφ.Δ΄ και στην ενότ.10 του κεφ.Γ΄ της αρ. πρωτ. Φ4/9685/Δ4/19.01.2018 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις μαθητών ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότ.10 του κεφ.Γ΄ της αρ. πρωτ. Φ4/9685/Δ4/19.01.2018 εγκυκλίου για την «Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”».

ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, προσέρχονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά ως εξής:

 • Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
 • Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν απολυτήριο ούτε πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου.
 • Οι μαθητές/-τριες, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
 • Οι εξετάσεις για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών θα αρχίσουν την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018.
 • Για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών ισχύουν τα προαναφερθέντα, όσον αφορά στην αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου.

Ειδήσεις για τα ΕΠΑ.Λ. 

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook

Δείτε επίσης

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε