Αρχαία Ελληνικά Β’ Λυκείου – Διαγώνισμα Προσομοίωσης

Του Άρη Ιωαννίδη*

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

«Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου»

[9] Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. δέομαι οὖν ὑμῶν μετ’ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.[10] Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ’ οὕτως ἐνειμάμην ὥστ’ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι.[11] καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. [12] ἔτι δ’, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. πρὸς τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει.

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας …  εἶχον περὶ ἐμοῦ».

Μονάδες  10

Β1. Να εντοπίσετε στα παραπάνω αποσπάσματα όλες τις αντιθέσεις που αναδεικνύουν το ήθος του Μαντιθέου.

Μονάδες  10

Β2. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί ο Μαντίθεος να πείσει τους βουλευτές για την καλή του διαγωγή, όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή; Αφού τα επισημάνετε, να τα αξιολογήσετε.

Μονάδες  10

Β3. Τι γνωρίζετε για τις «άτεχνες αποδείξεις»; Να αναφέρετε επιγραμματικά τα πέντε (5) είδη των «έντεχνων αποδείξεων».

Μονάδες  10

Β4. Να βρείτε τις λέξεις του κειμένου που σχετίζονται ετυμολογικά με τις παρακάτω λέξεις: δέος, ελλιπής, οπτικός, σχεδόν, νομός, έπος, δότης, παρανόηση, επίσκοπος, απόσταση.

Μονάδες  10

 

Γ. Αδίδακτο κείμενο

Εισαγωγικό σημείωμα: Στο έργο αυτό ο Ξενοφώντας αναφέρεται στην προσωπικότητα και τον βίο του βασιλιά των Περσών Κύρου του Β´ του Μεγάλου, τον οποίο θαύμαζε για τη δύναμη και το μεγαλείο του και τον θεωρούσε πρότυπο χρηστού βασιλιά.

Πρῶτος δ’ ὁ φήσας ποτὲ συγγενής του Κύρου εἶναι εἶπεν· «Ἀλλ’ ἐγὼ μέν»,

εἶπεν «ὦ βασιλεῦ, βασιλεὺς γὰρ ἔμοιγε δοκεῖς σὺ φύσει πεφυκέναι οὐδὲν

ἧττον ἢ ὁ ἐν τῷ σμήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμών· ἐκείνῳ τε γὰρ αἱ

μέλιτται ἐκοῦσαι μὲν πείθονται, ὅπου δ’  ἂν μένῃ, οὐδεμία ἐντεῦθεν

ἀπέρχεται· ἐὰν δὲ ποι ἐξίῃ, οὐδεμία αὐτοῦ ἀπολείπεται. Οὕτω δεινὸς τις

ἔρως αὐταῖς τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ’ ἐκείνου ἐγίγνετο· καὶ πρὸς σε δὲ μοι

δοκοῦσι παραπλησίως πως οἱ ἄνθρωποι οὗτοι διακεῖσθαι. Καὶ γὰρ εἰς

Πέρσας ὅτε παρ’  ἡμῶν ἀπῄεις, τίς Μήδων ἢ νέος ἢ γέρων σου ἀπελείφθη

τὸ μὴ σοι ἀκολουθεῖν ἔστε Ἀστυάγης ἡμᾶς ἀπέτρεψεν; Ἐπειδὴ δ’  ἐκ

Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν ὡρμήθης, σχεδὸν αὖ ἐωρῶμεν τοὺς φίλους σου

πάντας ἐθελουσίους συνεπομένους. Ὅτε δ’  αὖ τῆς δεῦρο στρατείας

ἐπεθύμησας, πάντες σοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούθησαν.»

(ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Κύρου Παιδεία 5. 1 24-26)

Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.                                  

Μονάδες  20  

Γ2. Με τη παρομοιάζεται ο βασιλιάς στο συγκεκριμένο απόσπασμα και για ποιο λόγο;

Μονάδες  10  

Γ3. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

  • εἶπεν: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
  • ἐγὼ: γενική ενικού γ’ προσώπου
  • βασιλεὺς: δοτική πληθυντικού
  • ἧττον: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό
  • μένῃ: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική μέλλοντα στην ίδια φωνή
  • τις: ονομαστική ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό
  • ἐγίγνετο: α’ πληθυντικό ευκτικής αορίστου β’ στην ίδια φωνή
  • ἀπῄεις: β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
  • φίλους: ο ίδιος τύπος στο συγκριτικό βαθμό
  • πάντας: δοτική ενικού στο θηλυκό γένος

Μονάδες  10  

Γ3. Να εντοπιστούν όλες οι δευτερεύουσες προτάσεις του αδίδακτου κειμένου, να χαρακτηριστεί το είδος τους και να δικαιολογηθεί η εκφορά τους.

Μονάδες  5

Γ4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους:

συγγενής: είναι ………………………………στο ……………………………

πεφυκέναι: είναι …………………………….στο ……………………………

ἐκοῦσαι: είναι ………………………………. στο ……………………………

Μήδων: είναι ………………………………..στο ……………………………..

συνεπομένους: είναι ………………………..στο …………………………….

Μονάδες  5

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά του Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας

 schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό  Φιλολογικές Σελίδες  • Εκπαιδευτικές σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook

Δείτε επίσης

Διαγώνισμα Προσομοίωσης στα Αρχαία Ελληνικά της Α’ Λυκείου