Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου – Διαγώνισμα Προσομοίωσης

Του Άρη Ιωαννίδη*

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Βιβλίο 3, 16-20

[2.2.16] τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.

[2.2.17] ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.

[2.2.18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.

[2.2.19] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.

[2.2.20] Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.

Παρατηρήσεις:

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: « ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί … ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς».

(Μονάδες 30)

Β1. Ποιος πιστεύετε ήταν ο βαθύτερος λόγος της αργοπορίας του Θηραμένη και πού αποσκοπούσε;

(Μονάδες 10)

Β2. Να δικαιολογήσετε τη στάση των Κορινθίων, των Θηβαίων, αλλά και των Λακεδαιμονίων απέναντι στους Αθηναίους, όσον αφορά το αίτημα των τελευταίων για ειρήνη.

(Μονάδες 10)

Β3. Με βάση το παρακάτω απόσπασμα, να αναφερθείτε στις ενέργειες των Τριάκοντα, προκειμένου να εδραιώσουν το πολίτευμά τους.

(Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 3. 11-12)

«Η εκλογή των Τριάκοντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών και των τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο αναβάλλουν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του. Στο μεταξύ συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα άρχισαν να συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την καλή τάξη, και να τους παραπέμπουν για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τους καταδίκαζε μ’ ευχαρίστηση, και το πράμα δε δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ’ αυτούς».  

(Μονάδες 10)

Γ. Να αναφερθείτε στα πρότυπα, που άσκησαν βαθύτερη επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντα.

(Μονάδες 10)

Δ1. Με ποιες λέξεις του πρωτότυπου κειμένου (Βιβλίο 3, 16-20) σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις: εισιτήριο, διαίρεση, ουσία, έπος, γεωγραφία.

(Μονάδες 5)

Δ2. Να βρείτε πέντε (5) υποτακτικούς και πέντε (5) παρατακτικούς συνδέσμους μέσα στο πρωτότυπο κείμενο (Βιβλίο 3, 16-20).

(Μονάδες 5)

Ε. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

 • εἶπεν: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’
 • πόλιν: κλητική ενικού
 • σῖτον: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
 • ὧν: αιτιατική θηλυκού στον ενικό αριθμό
 • ᾑρέθη: γ’ πληθυντικό ευκτικής στον ίδιο χρόνο
 • ὄντα: δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
 • πρέσβεις: κλητική ενικού αριθμού
 • μάλιστα: τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
 • τείχη: ονομαστική ενικού
 • νομίζοντας: β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα, στην ίδια φωνή

(Μονάδες 10)

Στ1. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της 16ης παραγράφου «τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης … τις λέγοι ὁμολογήσειν», να χαρακτηρίσετε το είδος τους και να δικαιολογήσετε την εκφορά και τη συντακτική τους λειτουργία.

(Μονάδες 5)

Στ2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 

 • περὶ τῶν τειχῶν [2.2.16]: είναι …………………..στο………………………..
 • κύριος [2.2.17]: είναι ………………………….στο…………………………….
 • ἀγγελοῦντα [2.2.18]: είναι ………………………στο ………………………..
 • αὐτοκράτορες[2.2.19]: είναι ……………………στο …………………………
 • ἀνδραποδιεῖν [2.2.20]: είναι ………………………στο……………………….

(Μονάδες 5)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά του Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας

 schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό  Φιλολογικές Σελίδες  • Εκπαιδευτικές σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook

15 δωρεάν βοηθήματα για το «άγνωστο κείμενο» στα αρχαία ελληνικά