Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» – Οριζόντια Πράξη με MIS 5001313 και ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9. Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ).

Η Πράξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των Περιφερειών της χώρας.

Δια ζώσης ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες

 Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 26 ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός Αττικής, ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά το υλικό σε σχολικές μονάδες. Οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες, θα συμμετέχουν ως επιμορφωτές/-ώτριες στις επιμορφωτικές ημερίδες.

Στις 26 ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα συμμετέχουν μέλη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες της Πράξης ως επιμορφωτές/-ώτριες, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων και σε συνεννόηση με τους/τις Σχολικούς/-ές Συμβούλους ή και άλλους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται από τους/τις Ειδικούς/-ές Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των Δράσεων της Πράξης.

Τα θεματικά πεδία του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ημερίδες επιμόρφωσης ανά σχολική μονάδα στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες, συνδυαστικά μέχρι 2 ενότητες:

 1. Κώφωση – Διδασκαλία ΕΝΓ
 2. Τύφλωση – Τυφλοκώφωση
 3. Κινητικές αναπηρίες
 4. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος-Κοινωνικές Ιστορίες
 5. Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από τα παραμύθια, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες
 6. ΔΕΠΥ
 7. Εικαστικά
 8. Καθολικά σχεδιασμένα Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα είναι συνολικής διάρκειας 12 ωρών (6 ώρες δια ζώσης και 6 εξ αποστάσεως υποστήριξη). Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ανά θεματική ενότητα σε τμήματα των 20 έως 25 ατόμων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχολικές μονάδες οι οποίες θα συγκεντρώσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών τους (ενδοσχολική επιμόρφωση) και μόνο στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός (20) σε μια σχολική μονάδα θα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και από άλλες σχολικές μονάδες.

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που δηλώσουν ενδιαφέρον δεν επαρκούν για να δημιουργηθεί ομάδα 20-25 ατόμων ή 10-15 ατόμων για τα Νηπιαγωγεία, οι διευθυντές/-ύντριες των σχολικών μονάδων μπορούν να συνεργαστούν με όμορες σχολικές μονάδες προκειμένου να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό για τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών ημερίδων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί μια κοινή αίτηση των σχολικών μονάδων που θα συνεργαστούν για να συμμετάσχουν στις εν λόγω επιμορφωτικές ημερίδες, στην οποία θα αναφέρονται οι σχολικές μονάδες που θα συνεργαστούν καθώς και σε ποια σχολική μονάδα θα διεξαχθεί η επιμορφωτική ημερίδα.

Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο 2018 ή όπως άλλως καθοριστεί από το ΙΕΠ.

Οι ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Δύναται να πραγματοποιούνται και εντός σχολικού ωραρίου με την σύμφωνη γνώμη και τις ενέργειες του/της αρμόδιου/-ας Σχολικού/-ής Συμβούλου της σχολικής μονάδας.

Με την παρούσα ανακοινώνουμε την διοργάνωση των ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων και προσκαλούμε τις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους σ’ αυτά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με  τα παρακάτω:

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις επιμορφωτικές ημερίδες θα πρέπει να αποστέλλουν, αποκλειστικά και μόνο, ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ www.iep.edu.gr και στην ιστοσελίδα του έργου http://www.prosvasimo.gr/el/anakoinoseis)

Τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τον κ. Στέφανο Κούτρα, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,  στο τηλέφωνο 213 1335304 ή στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: skoutras@iep.edu.gr

 Για την επιλογή των σχολικών μονάδων πέραν των γενικών και ειδικών κριτηρίων (βλ. παρακάτω) λαμβάνονται υπόψη και γεωγραφικά κριτήρια με στόχο να υπάρξει διασπορά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ομοίως θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο τύπος (Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της σχολικής μονάδας ανάλογα με την θεματική ενότητα.

 Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης – πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π έως 21 Μαΐου 2018, ώρα 12.00 μ.μ.

 Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών μονάδων

 Κριτήρια για την επιλογή των σχολικών μονάδων θα είναι:

 • Γενικά:
  • Επαρκής υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των επιμορφωτικών ημερίδων. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει προβολέα, έναν Η/Υ και αίθουσα διεξαγωγής της επιμορφωτικής ημερίδας.
  • Μη συμμετοχή σε πρόσφατες ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Εξαίρεση αποτελούν οι ΣΜΕΑΕ.
 • Ειδικά:
  • Θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα από τα γενικά ή ειδικά κριτήρια.
  • Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Α/θμιας εκπαίδευσης και ΕΕΕΕΚ.
  • Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΚ πάνω από 12 μαθητές/-ήτριες.
  • Νηπιαγωγεία που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΚ πάνω από 3 μαθητές/-ήτριες στο καθένα.
  • Σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπαίδευσης στις οποίες δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης που να καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΚ τουλάχιστον 8 μαθητών/-τριών.
  • Προηγούμενη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε ευρωπαϊκά, εθνικά προγράμματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 Θα επιλεγούν τουλάχιστον 26 σχολικές μονάδες. Ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να αυξηθεί ο αριθμός των σχολικών μονάδων οι οποίες θα χαρακτηρισθούν ως επιλαχούσες.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω κριτήρια πληρούνται ομοίως σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες στην ίδια ή διαφορετική γεωγραφική περιοχή, τότε θα διεξαχθεί κλήρωση από το ΙΕΠ σε ημερομηνία και τόπο όπου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην οικεία ιστοσελίδα του ΙΕΠ, προκειμένου να παραστούν οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες, εάν το επιθυμούν.

Ο πίνακας με τις σχολικές μονάδες που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Βεβαιώσεις  Επιμόρφωσης

 Ο φορέας που έχει την ευθύνη για την βεβαίωση παρακολούθησης των ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Οι βεβαιώσεις θα είναι ηλεκτρονικές.

Δικαίωμα απόκτησης Βεβαίωσης θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν παρακολουθήσει τις 6 ώρες των δια ζώσης ενδοσχολικών επιμορφώσεων. Οι εξ αποστάσεως δραστηριότητες υποστήριξης είναι προαιρετικές και δεν βεβαιώνονται.

 Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών επιμορφωτικών ημερίδων και την πιλοτική εφαρμογή του υλικού στις σχολικές μονάδες, θα πρέπει να αποσταλεί στο ΙΕΠ μια συλλογική έκθεση ανατροφοδότησης, η οποία θα υπογράφεται από όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιμορφώθηκαν και τον/την Διευθυντή/-ύντρια της σχολικής μονάδας. Η εν λόγω έκθεση θα ληφθεί υπόψη από τους/τις Ειδικούς/-ές Επιστήμονες/ Εμπειρογνώμονες για τυχόν επαναδιαμόρφωση του Παραδοτέου τους, ώστε να ενσωματώσουν όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/htimbqfx4XuWPxof2

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook