Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019 και το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου Ημισφαιρίου

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο, μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση της απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4415/2016, πραγματοποιείται, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.). Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο – Νυρεμβέργη) οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια απόσπασης με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της απόσπασής τους για δύο (2) σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. Επισημαίνεται ότι, κατ` εφαρμογή της υπ’ αριθ.2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1740) και σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησής τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία. Διευκρινίζεται, επίσης, όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός συνεχούς τελευταίας τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παράτασης για δύο (2) σχολικά έτη, χωρίς επιμίσθιο.

β) Εκπαιδευτικοί των οποίων η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4415/2016, λόγω γάμου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης και για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση τόπου διαμονής και
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αν η εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν, καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού, λόγω διακρατικής συμφωνίας, οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής της οργανικής τους θέσης.

2. Αυτοδίκαιη παράταση απόσπασης

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων γ, δ της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4415/2016 (Β΄ 159), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114), η απόσπασή τους παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Ειδικότερα η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4, παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη στην περίπτωση αυτή απόφαση αυτοδίκαιης παράτασης από την λήξη της τριετούς απόσπασης (ημερολογιακά) και μέχρι τη λήξη του διανυόμενου σχολικού έτους εντός του οποίου λήγει η απόσπαση, παρακαλούμε, να αποσταλεί κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εν λόγω εκπαιδευτικών, στην οποία θα αναφέρεται και η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αίτηση των εκπαιδευτικών.

3. Διαδικασία αποστολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας. Για την άμεση διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να αποσταλεί η παρούσα στους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά τον έλεγχο, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. – Τμήμα Γ΄ Διοίκησης Προσωπικού με αιτιολογημένη εισήγηση, ηλεκτρονικά στο email [email protected], με πίνακες των αιτούντων παράταση, ανά κατηγορία.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι δικαιούνται παράταση απόσπασης το επόμενο σχολικό έτος, αλλά δεν επιθυμούν, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση, προκειμένου να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λήξης απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους με την προϋπόθεση ότι δεν το έχουν λάβει κατά το παρελθόν, και προκειμένου να τους καταβληθεί, οφείλουν:

1. να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2. να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης λήξης της απόσπασής τους, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν :

i. ότι δεν τους έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν το αντίτιμο εισιτηρίων επιστροφής,
ii. την ημερομηνία και το μέσο μετακίνησης (με απόκλιση πέντε έως επτά ημερών) και
iii.. το ποσό στο οποίο ανέρχονται τα εισιτήρια οριστικής επιστροφής των ιδίων και των προστατευομένων μελών τους (ανήλικα τέκνα, άνεργοι και μη συνταξιούχοι σύζυγοι).

Σε περίπτωση επιστροφής εκπαιδευτικού πριν τη δέσμευση ποσού δεν θα καταβληθούν τα έξοδα οριστικής επιστροφής.

Το σχετικό έγγραφο

Αποσπάσεις – Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας για απόσπαση στο εξωτερικό