Στο πλαίσιο της Δράσης 2: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204, την οποία υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 (12.00 – 19.00) ημερίδα επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών από τους Εμπειρογνώμονες που επιλέχθηκαν με την υπ’ αρ. 53/20-12-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 8753/21-12-2017, ΑΔΑ: 6ΛΧΞΟΞΛΔ-8Γ3). Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του ΕΚΠΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας). Στόχος της ήταν η συνοπτική παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών, της μεθοδολογίας ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων και γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης, της μεθοδολογίας διδασκαλίας και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και της μεθοδολογίας για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

Σε συνέχεια της επιμόρφωσης της 20ης Απριλίου 2018, έχει ξεκινήσει από τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 49878/ΓΔ4/26-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ). Ελλείψει Σχολικού Συμβούλου Ιταλικής Γλώσσας, οι εκπαιδευτικοί Ιταλικής Γλώσσας Β/θμιας Εκπαίδευσης θα επιμορφωθούν από εμπειρογνώμονα,  ο οποίος επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό με την υπ’ αρ. 53/20-12-2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 8753/21-12-2017, ΑΔΑ: 6ΛΧΞΟΞΛΔ-8Γ3). 

Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook