Άγνωστο κείμενο (Δημοσθένης, Επιτάφιος, 35-37): Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ΄λυκείου

Του Φίλιππου Ξυράφα

Αδίδακτο Κείμενο: Δημοσθένης, Επιτάφιος, 35-37

Ἔστι μὲν οὖν ἴσως χαλεπὸν τὰς παρούσας συμφορὰς λόγῳ κουφίσαι• δεῖ δ’ ὅμως πειρᾶσθαι καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντα τρέπειν τὴν ψυχήν, ὡς τοὺς τοιούτους ἄνδρας γεγεννηκότας καὶ πεφυκότας αὐτοὺς ἐκ τοιούτων ἑτέρων καλόν ἐστιν τὰ δείν’ εὐσχημονέστερον τῶν ἄλλων φέροντας ὁρᾶσθαι καὶ πάσῃ τύχῃ χρωμένους ὁμοίους εἶναι. Καὶ γὰρ ἐκείνοις ταῦτ’ ἂν εἴη μάλιστ’ ἐν κόσμῳ καὶ τιμῇ, καὶ πάσῃ τῇ πόλει καὶ τοῖς ζῶσιν ταῦτ’ ἂν ἐνέγκοι πλείστην εὐδοξίαν. χαλεπὸν πατρὶ καὶ μητρὶ παίδων στερηθῆναι καὶ ἐρήμοις εἶναι τῶν οἰκειοτάτων γηροτρόφων• σεμνὸν δέ γ’ ἀγήρως τιμὰς καὶ μνήμην ἀρετῆς δημοσίᾳ κτησαμένους ἐπιδεῖν, καὶ θυσιῶν καὶ ἀγώνων ἠξιωμένους ἀθανάτων. Λυπηρὸν παισὶν ὀρφανοῖς γεγενῆσθαι πατρός• καλὸν δέ γε κληρονομεῖν πατρῴας εὐδοξίας. καὶ τοῦ μὲν λυπηροῦ τούτου τὸν δαίμον’ αἴτιον εὑρήσομεν ὄντα, ᾧ φύντας ἀνθρώπους εἴκειν ἀνάγκη, τοῦ δὲ τιμίου καὶ καλοῦ τὴν τῶν ἐθελησάντων καλῶς ἀποθνῄσκειν αἵρεσιν.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου

(μονάδες 20)

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

κουφίσαι: χρονική αντικατάσταση των απαρεμφάτων των υπόλοιπων χρόνων στη φωνή που βρίσκεται

πειρᾶσθαι: β’ ενικό προστακτικής παθητικού αορίστου

κτησαμένους: απαρέμφατο παρακειμένου

ἐπιδεῖν: α’ πληθυντικό παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται

εὑρήσομεν: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ στη φωνή που βρίσκεται

πάσῃ: δοτική πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους και αιτιατική ενικού θηλυκού γένους

τῇ πόλει: κλητική ενικού

ταῦτ’: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους

μητρὶ: κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού

παίδων: δοτική πληθυντικού και αιτιατική ενικού

(μονάδες 10)

Γ.3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των όρων που σας δίνονται:

κουφίσαι, ὁρᾶσθαι, πάσῃ, τύχῃ, φύντας

(μονάδες 5)

Γ.3.β. «ὡς τοὺς τοιούτους ἄνδρας γεγεννηκότας καὶ πεφυκότας αὐτοὺς ἐκ τοιούτων ἑτέρων καλόν ἐστιν τὰ δείν’ εὐσχημονέστερον τῶν ἄλλων φέροντας ὁρᾶσθαι καὶ πάσῃ τύχῃ χρωμένους ὁμοίους εἶναι.»

1) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση της πρότασης (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος κ.λπ)

2) Να συνταχθεί αναλυτικά κάθε ρηματικός της τύπος

(μονάδες 5)

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

15 δωρεάν βοηθήματα για το «άγνωστο κείμενο» στα αρχαία ελληνικά