Αρχαία ελληνική γλώσσα Α’ Γυμνασίου: Θεωρία συντακτικού για την 11η ενότητα

Της Παναγιώτας Κόττα*

Τι είναι πρόταση;

 Πρόταση είναι μια οργανωμένη ομάδα λέξεων που έχει νόημα. / Το πιο σύντομο τμήμα του λόγου που έχει νόημα.

Τι είναι περίοδος;

 Περίοδος είναι τμήμα του λόγου που αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις και εκφράζει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Τελειώνει σε κάποιο σημείο στίξης (τελεία-ερωτηματικό-θαυμαστικό-αποσιωπητικά) ή βρίσκεται ανάμεσα.

Τι είναι ημιπερίοδος;

 Ημιπερίοδος είναι τμήμα του λόγου που αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις και εκφράζει ένα αυτοτελές αλλά όχι ολοκληρωμένο νόημα. Τελειώνει σε άνω τελεία ή βρίσκεται μεταξύ δύο άνω τελειών ή μεταξύ τελείας και άνω τελείας.

Οι προτάσεις ανάλογα με τους όρους που περιέχουν χωρίζονται σε κατηγορίες. Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τους όρους μιας απλής πρότασης, η οποία αποτελείται από το Υποκείμενο και το Κατηγόρημα.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ:

Είναι αυτό για το οποίο γίνεται λόγος στην πρόταση: ποιος ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή απλά βρίσκεται σε μια κατάσταση. Μπαίνει πάντα σε ονομαστική πτώση. Ως υποκείμενο ενός ρήματος μπορεί να τεθεί:

 • Ουσιαστικό / επίθετο:

Πχ. Ἡ πόλις ἐστι πλουσία.  /  Οἱ πολέμιοι ἐπετίθεντο.

 • Αντωνυμία:

Πχ. Οὗτος ἧλθε ὡς τάχιστα.

 • Αριθμητικό με ή χωρίς άρθρο:

Πχ. Οἱ τριάκοντα πονηροί ἦσαν.

 • Μετοχή πάντα με άρθρο:

Πχ. Οἱ ἔχοντες την πόλιν ἐξέλιπον τά τείχη.

 • Απαρέμφατο:

Πχ. Τό λακωνίζείν ἐστι φιλοσοφεῖν.

 • Εμπρόθετος προσδιορισμός με ή χωρίς άρθρο:

Πχ. Οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφυγον.

 • Επίρρημα με ή χωρίς άρθρο:

Πχ. Ὀψέ εγίγνετο.

 • Λέξη ή φράση με άρθρο (=ουσιαστικοποιημένη λέξη/φράση):

Πχ. Ὁ μεν οὐχ ὑπεύθυνος ἦν.

 • Ολόκληρη πρόταση:

Πχ. Ὃσοι ἐδυνήθησαν ἐστρατοπευδέσαντο.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ:

Είναι το ρήμα και ό,τι το συνοδεύει. Ειδικότερα, σε μία πρόταση το κατηγόρημα μπορεί να είναι:

Μονολεκτικό: αποτελείται μόνο από το ρήμα πχ λύουσι(ν)

Περιφραστικό: αποτελείται από:

 • Συνδετικό ρήμα + Κατηγορούμενο
 • Μεταβατικό ρήμα + Αντικείμενο ( + 2ο Αντικείμενο)
 • Μεταβατικό ρήμα + Αντικείμενο + Κατηγορούμενο του Αντικειμένου.

Η δομή μια απλής πρότασης θα έχει μια από τις ακόλουθες δομές:

 • Υ + Ρ

Πχ. Ὁ Νικίας φωνάσκει.

 • Υ + συνδ.Ρ + Κ

Πχ. Σόλων ἦν νομοθέτης.

 • Υ + Ρ + Α

Πχ. Οἱ νόμοι ζημιοῡσι τούς ἀδικούντας.

 • Υ + Ρ + Α + Κ του Α

Πχ. Διόνυσος ἐκάλεσε τήν πόλιν Νῡσαν.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ:

Είναι το όνομα (ουσιαστικό ή επίθετο) το οποίο αποδίδει στο Υ ή στο Α μια ιδιότητα μέσω ενός συνδετικού ρήματος. Μερικά συνδετικά ρήματα: εἰμί, γίγνομαι, φαίνομαι, διατελῶ, διάγω, ὑπάρχω, τυγχάνω, ἡγοῡμαι, Ὁνομάζομαι, αἱροῡμαι κ.α.  Ως κατηγορούμενο μπορεί να τεθεί:

 • Ουσιαστικό / επίθετο:

Πχ. Ἡ πόλις φρούριον κατέστη.

       Νόμιζε ἐαυτόν σοφόν.

 • Κάθε λέξη ή πρόταση όταν λειτουργούν ως ονόματα:

Πχ. Το λέγειν ἂρα πράττειν  ἐστι.

 • Το Κατηγορούμενο, όταν είναι επίθετο, συμφωνεί με το Υ ή Α στο οποίο αναφέρεται στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Δέχονται αντικείμενο τα ενεργητικής διάθεσης μεταβατικά ρήματα: το Υ ενεργεί και η ενέργεια μεταβαίνει σε άλλο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα.

Το αντικείμενο τίθεται σε γενική ή δοτική ή αιτιατική.

Δίπτωτα ονομάζονται τα ρήματα που δέχονται δύο Α. Το δεύτερο Α το εντοπίζουμε ρωτώντας « σε/με/για/από ποιόν ή τι + ρήμα».

 

ΡΗΜΑΤΑ:

1. Αμετάβατα: Δεν παίρνουν Αντικείμενο.

Πχ. Αἱ ἀηδόνες ἄδουσιν.

2. Μεταβατικά: Παίρνουν Αντικείμενο(-α) .

2α Μονόπτωτα: Παίρνουν ένα Αντικείμενο (ή περισσότερα αλλά στην ίδια πτώση)

Πχ. Οἱ ἑταίροι ἐδέσμευον τόν Ὁδυσσέα.

2β. Δίπτωτα:  Παίρνουν Αντικείμενα σε διαφορετική πτώση.

Πχ. Ἐγώ τοῡτο ἐρωτῶ σέ.

3. Συνδετικά: Παίρνουν Κατηγορούμενο.

Πχ. Οἱ Δελφοί πόλις εἰσίν.

Παναγιώτα Κόττα*
Φιλόλογος

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Κατεβάστε δωρεάν 200+ σχολικά βοηθήματα από το schooltime.gr