Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε – ΚΕ.Δ.Δ.Υ

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση ως εξής:

α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση.
β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΔΔΥ, στο οικείο ΚΕΔΔΥ.

2. Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους θέσης μπορούν, για τη διευκόλυνσή τους να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στη Δ/νση ή στο ΚΕΔΔΥ όπως αναφέρεται παραπάνω, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας της παρούσης.
3. Το πλήθος των προτιμήσεων ανέρχεται αθροιστικά σε έως δώδεκα (12) για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

Σημείωση: Κατά τη δήλωση των προτιμήσεων θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και ο κωδικός myschool της ΣΜΕΑΕ ή του ΚΕΔΔΥ προτίμησης. Στη σχετική εγκύκλιο επισυνάπτεται κατάλογος των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με τους αντίστοιχους κωδικούς τους.

4. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.

5. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, πραγματικής και αναγνωρισμένης, (έως 31/8/2018) του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου/ης ΚΕΔΔΥ της οργανικής θέσης. Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας που υπολογίζεται στις αποσπάσεις ταυτίζεται με τον χρόνο των μεταθέσεων.

6. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης, αποδεικτικά έγγραφα των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

7. Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία απαιτείται είτε γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής είτε πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.

Επισήμανση: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρακαλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολή όλες τις υποβληθείσες στην Υπηρεσία τους αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ με την επισήμανση πάνω στον φάκελο «Αποσπάσεις ΕΕΠ & ΕΒΠ – Ε4», το αργότερο μέχρι 10/5/2018, αφού διατυπώσουν την άποψή τους για την ικανοποίηση ή μη της αίτησης απόσπασης (βλ. Έντυπο αίτησης: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ).

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών κατά των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] κοινοποιούμενη και στο [email protected] που θα αναγράφεται στο ΘΕΜΑ: «Ε4-Ένσταση αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΚΕΔΔΥ υποβολής της αίτησης» . Π.χ. Ε4- Ένσταση αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, στη ΔΠΕ Λακωνίας Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης.

Β. Στην περίπτωση που μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων, μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ επιθυμούν να
ανακληθεί η απόσπασή τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησής της, αναφέροντας συνοπτικά και
με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Οι Εγκύκλιοι αποσπάσεων:

Από 20 έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-19

Αποσπάσεις – Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime