Με την εγκύκλιο «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019» το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019 καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 20/4/2018 έως και 30/4/2018.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2018.

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ καθώς και για την αντιμετώπιση σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών λόγων, μπορεί να αποσπώνται, μέλη του Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για ένα σχολικό έτος.

Κατά προτεραιότητα αποσπώνται τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 Ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005, του άρθρου 17 του ν.3402/2005, της 19ης Απόφασης της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (E.Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand), των περ.1, 2 και 3 της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου και άνω με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και κατά συνέπεια θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 προβλέπει για τους πολύτεκνους.

 Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθ- μια και τριτοβάθμια εκπαίδευση [παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του ν.3649/2008). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις N. 4325/2015.

 Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996).

 Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 του ν.2386/1996).

 Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).

 Είναι σύζυγοι επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές (παρ.2 της με αρ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας).

 Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που επιθυμούν απόσπαση για λόγους υγείας αλλά δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της προηγούμενης ενότητας και υποβάλλουν γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής θα κριθούν από το ΚΥΣΕΕΠ κατά περίπτωση.

 Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π., δικαστικοί συμπαραστάτες μελών της οικογένειάς τους (γονέων ή αδελφών) οφείλουν να καταθέσουν τη δικαστική απόφαση ορισμού τους, προκειμένου να συζητηθεί η απόσπασή τους.

Επισημάνσεις:

Η αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ δεν θα εξετάζεται σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση σε Υπηρεσία ή Φορέα του ΥΠΠΕΘ.

Τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα αποσπαστούν στα ΚΕΔΔΥ οφείλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για κωφούς και βαρήκοους μαθητές και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για μαθητές με προβλήματα όρασης, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα.

Η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πιστοποιείται από:

1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και
2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του ΠανεπιστημίουΠατρών.

Η γνώση της γραφής Braille πιστοποιείται από:

1) την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
2) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
3) το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βεβαίωση που θα πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»
4)το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με βεβαίωση που θα πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille»

Επισήμανση: Στην περίπτωση που λειτουργικά κενά Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για κωφούς και βαρήκοους μαθητές παραμείνουν ακάλυπτα, εξαιτίας έλλειψης πιστοποιημένων μελών Ε.Ε.Π. στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, τότε για την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ αυτών, δίνεται η δυνατότητα να αποσπαστούν σε αυτές μέλη ΕΕΠ με λιγότερα προσόντα, δηλαδή να έχουν αποδεδειγμένες σπουδές στην Ε.Ν.Γ που δεν έχουν καταλήξει σε απόκτηση επάρκειας. Σε αυτές νοούνται κύκλοι σπουδών στην Ε.Ν.Γ. και δεν συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια.

Αποσπάσεις – Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime

Οι Εγκύκλιοι αποσπάσεων:

Από 20 έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-19