Αιτήσεις Αναπληρωτών 2018: Ποια είναι τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Αμέσως μετά τον τίτλο έκαστου δικαιολογητικού αναγράφεται, εντός πλαισίου, ο τρόπος με τον οποίο οφείλει ο υποψήφιος – κατά περίπτωση – να προσκομίσει το δικαιολογητικό αυτό ή να αποδείξει την ιδιότητα που απορρέει από το δικαιολογητικό αυτό.

Οι τρόποι αυτοί δύνανται να είναι:

(i) Κατάθεση του δικαιολογητικού ή αποστολή αυτού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ) Δ/νση Εκπ/σης σε ένα αρχείο .pdf μέγιστης χωρητικότητας 2MB.

(ii) Συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων αναζήτησης δικαιολογητικών αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

1. Αποδεικτικά της ιδιότητας της Πολυτεκνίας:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής, συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

 Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τη συμπλήρωση (από τον εκπ/κό) των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα:

 Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται τα πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα».

 Για το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ συμπληρώνεται το πεδίο «Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ».

 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων ή βεβαίωσης φοίτησης τέκνων σε τμήμα ΑΕΙ, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση Εκπ/σης.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν [άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄)]:

 οι γονείς τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων,

 ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

 ο ένας από τους γονείς, εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

 Tα απορφανισθέντα τέκνα, αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων κλπ, απαιτείται και η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.

2. Για την απόδειξη της υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας του τέκνου απαιτείται βεβαίωση από τη στρατιωτική Μονάδα που υπηρετεί.

3. Ως σπουδάζοντα τέκνα νοούνται όσα φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου. [Ειδικά για τα ιδρύματα της αλλοδαπής σημειώνεται ότι πρέπει να έχουν κριθεί ως ομοταγή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.].

Για την απόδειξη της σχετικής ιδιότητας απαιτείται αφενός βεβαίωση φοίτησης από το οικείο εκπ/κό ίδρυμα και αφετέρου Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου του τέκνου περί μη κατοχής άλλου τίτλου εκπ/κού ιδρύματος.

Ως συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των τέκνων (23 ή 25 έτη) θεωρείται η παρέλευση της αντίστοιχης (με την ημερομηνία γέννησης) ημερομηνίας του 23ου ή 25ου έτους ηλικίας του τέκνου (αριθμ.2931/Φ.114/26-9-2008 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) Ειδικά, για την περίπτωση κατά την οποία το τέκνο συμπληρώνει το 25ο
έτος της ηλικίας του κατόπιν παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της παρούσης εγκυκλίου αλλά πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019, επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος εκπ/κός δεν θα λάβει το ευεργέτημα της πολυτεκνίας στους πίνακες αναπληρωτών.

4. Γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά τα οποία τελούν σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ήτοι με ημερομηνία λήξης την 30η Απριλίου 2018 και εφεξής. Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία η λήξη του (καταχωρισμένου στο ΟΠΣΥΔ) πιστοποιητικού προηγείται της πρόσληψης του εκπ/κού, ο εκπ/κός οφείλει επιπλέον να προσκομίσει (και) πιστοποιητικό σε ισχύ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

2. Αποδεικτικά της ιδιότητας του Γονέα ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄) και ισχύει, οι γονείς ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του πολύτεκνου εκπ/κού στους πίνακες αναπληρωτών.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής, συνοδευόμενο από Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί αναπηρίας του τέκνου σε ποσοστό 67%.

 Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τη συμπλήρωση (από τον εκπ/κό) των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα:

 Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται τα πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα».

 Για το πιστοποιητικό τέκνου από ΚΕ.Π.Α. συμπληρώνονται τα πεδία «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (… παιδιού)» και «Αριθμός Επιτροπής (… παιδιού)» .

3. Αποδεικτικά της ιδιότητας της Τριτεκνίας:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής.

 Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν συμπλήρωσης από τον εκπ/κό των πεδίων «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα» στο ΟΠΣΥΔ.

 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση Εκπ/σης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Για ειδικότερες περιπτώσεις επί των απαραίτητων αποδεικτικών δείτε και τις Επισημάνσεις της παρ. 1 της παρούσας Ενότητας.

4. Αποδεικτικά πάθησης από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας:

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ.

Το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. αναζητείται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν συμπλήρωσης από τον εκπ/κό των πεδίων «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και «Αριθμός Επιτροπής».

 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο εκπ/κός υποβάλει δικαιολογητικά πλην αυτά του ΚΕΠΑ (βλ. Επισήμανση που ακολουθεί για το ποια γίνονται αποδεκτά), όπως π.χ. πιστοποιητικά της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, αυτά υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση Εκπ/σης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α., γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

α. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
β. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.N.Υ.Ε.),
γ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
δ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
ε. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά τα οποία τελούν σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ήτοι με ημερομηνία λήξης την 30η Απριλίου 2018 και εφεξής. Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία η λήξη του (καταχωρισμένου στο ΟΠΣΥΔ) πιστοποιητικού προηγείται της πρόσληψης του εκπ/κού, ο εκπ/κός οφείλει επιπλέον να προσκομίσει (και) πιστοποιητικό σε ισχύ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (επί των παρ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας Ενότητας.):
1. Σημειώνεται ότι οι ιδιότητες της πολυτεκνίας, του γονέα ανάπηρου τέκνου, της τριτεκνίας και των ασθενειών/αναπηρίας πρέπει να συντρέχουν και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
2. Για την εξέταση/επιβεβαίωση των ανωτέρω ιδιοτήτων και τη χορήγηση του σχετικού ευεργετήματος στους πίνακες αναπληρωτών δεν απαιτείται η υποβολή «Αιτήματος Μεταβολής
Στοιχείων», αλλά αρκεί η καταχώριση/συμπλήρωση των, κατά περίπτωση, απαραίτητων πεδίων στην καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία» του Φακέλου του εκπ/κού.

5. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας:

Κατατίθενται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ) Δ/νση Εκπ/σης στο σύνολό τους, σε ένα αρχείο .pdf (ανά Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων) μέγιστης χωρητικότητας 2MB.

α. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 :

α1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.

α2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη- απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.

α3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης, θα δηλώνεται ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη διωτικούσχολείου.

β. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατών-μελών Ε.Ε.: Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς, οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:
 ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση
 η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
 τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία
 η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία
 το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μόνιμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
 οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και
 ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει

Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, δύναται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν από την ημερομηνία της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου.

γ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς του ν.3027/2002 και του ν.3762/2009 (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ. Β΄- Ενότ. 1, όπως σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΤΕΕ μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του ΟΑΕΔ): Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τους οικείους φορείς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των προϋπηρεσιών (της παρούσης παρ. 5)

1. Διευκρινίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για την κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019, θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της παρούσης.

2. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται, εκ νέου, κατάθεση βεβαιώσεων για προϋπηρεσίες ήδη καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος -> καρτέλα Συνολικά Μόρια) ή η κατάθεση βεβαιώσεων για δημόσια προϋπηρεσία της ημεδαπής του σχολικού έτους 2016-2017 (από την 29η-4-2017 και έπειτα)

3. Για την εξέταση των κατά περίπτωση υποβληθέντων δικαιολογητικών και την προσμέτρηση της σχετικής προϋπηρεσίας στους πίνακες αναπληρωτών απαιτείται να έχει υποβληθεί από πλευράς του εκπ/κού «Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων».

4. Στην παρούσα φάση δεν παραλαμβάνονται αιτήματα μεταβολής στοιχείων για τη δημόσια προϋπηρεσία της ημεδαπής σχολικού έτους 2017-2018. Εφιστάται, δε, η προσοχή στους υποψηφίους να ελέγξουν προσεκτικά την εν λόγω προϋπηρεσία τους κατά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων και – εφόσον το κρίνουν σκόπιμο – να προβούν στην απαραίτητη υποβολή σχετικής ένστασης προς το ΑΣΕΠ.

*Σύμφωνα με την ΥΑ «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Δείτε όλες τις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών: εδώ

# Προσλήψεις εκπαιδευτικών # Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Δείτε επίσης

Τα βασικά δικαιολογητικά για ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών