Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» για το έτος 2018.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

ΠερίοδοςΗμερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικώνΗμερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεωνΗμερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
10-24/04/201819-20/05/2018 ή/και

26-27/05/2018

04 έως 11/06/2018
27/08/2018 – 10/09/201829-30/09/2018

ή/και

6-7/10/2018

15 έως 22/10/2018
29/10/2018 – 12/11/20181-2/12/2018

ή/και

8-9/12/2018

17 έως 28/12/2018

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών δεν θα δοθεί.

Διευκρινίζεται ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων κατατάσσονται αυτόματα και αποκλειστικά στην πλησιέστερη ημερολογιακά εξεταστική περίοδο. Δηλαδή αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει αίτηση κατά το χρονικό διάστημα 10-24/04/2018, αυτή αφορά αποκλειστικά την 1η εξεταστική περίοδο.

Οι υποψήφιοι των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» μπορούν, να έχουν πρόσβαση στον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης, κάνοντας κλικ στο http://www.kemea.gr/images/Docs/security/periodos1_2015/Kanonismos_pistopoiishs_prosopiko_paroxis_asfaleias.pdf, ή από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. http://www.kemea.gr/

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση στο http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/Security_1_2018.pdf).

2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

3.1. Των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Κάποιο από τα παρακάτω:

4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή

4.2. ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή

4.3. νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5. φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία

5. Δύο (2) πρωτότυπες αποδείξεις στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης (όχι Internet Banking) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ως έξης:

5.1. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5.2. Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 694/480008-72, με δικαιούχο το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Β. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:
1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής
2. Πρωτότυπη απόδειξη στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τραπεζικής κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ύψους εκατό ευρώ (100,00€), στον αριθμ. λογαριασμού: 125/540034-13, με δικαιούχο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
Υπουργείο Εσωτερικών 
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ
[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών Π.Ι.Α.]

Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1. Σημειώνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο, θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α., μετά την παραλαβή και την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).
2. Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του, για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και όποιες άλλες σχετικές, με αυτές πληροφορίες.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, για λόγους υγείας που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται τα δε εξέταστρα δεν μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Εργασία – Διορισμοί – Προκηρύξεις 

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Το ΦΕΚ