Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την προεπιλογή για θέση Αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων.

Σε συνέχεια του με αρ. 46422/Η2/20-3-2018 εγγράφου, και μετά την από 26-3-2018 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της με αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 1742/τ.Β΄/19-5-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτάται ο παρακάτω πίνακας, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου3 της ανωτέρω απόφασης.

Ο πίνακας μοριοδότησης

Αποσπάσεις – Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών # Εκπαιδευτικά νέα

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime