Αρχαία Ελληνικά Β’ Λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ἀγησίλαος ἐν Ἀσίᾳ)

Της Έρης Ναθαναήλ*

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀγησίλαος ἐν Ἀσίᾳ

Ἀγησίλαος ἠξίου παρὰ τῶν στρατιωτῶν μὴ δηοῦν, μηδ᾽ἑρημοῦν τὴν Ασίαν• ἐγίγνωσκε γὰρ ὅτι, ἐὰν ταύτην δῃῶσί καὶ ἐρημῶσιν, οὐχ ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια. Παρῂνει δὲ πᾶσι βοηθεῖν τοῖς ἀροῦσι τὴν χώραν, ἵνα οὕτω τὴν πρὸς τὴν γεωργίαν ἀγάπην δηλῶσιν. Εἰ δέ τινας ὁρῴη ἀδίκους πρὸς τοὺς γεωργοῦντας, τούτους ἰσχυρῶς ἐζημίου. «Δεῖ», ἔλεγε τοῖς στρατιώταις, «μὴ δουλοῦν, ἀλλ’ ἔργῳ ἐλευθεροῦν τοὺς Ἕλληνας• οὕτω γὰρ ἂν βεβαιοῖμεν τὴν πρὸς ἡμᾶς πίστιν τῶν Ἑλλήνων». Ἐπεμελεῖτο, δέ, ὅπως καὶ τὰ καταλελειμμένα παιδία συσκηνοῖεν, τοὺς δὲ γέροντας αἰχμαλώτους τιμῆς ἠξίου, ὥστε οἱ μανθάνοντες τοῦτο εὐμενεῖς αὐτῷ ἦσαν. Οὕτω κατώρθου ἄρχειν ἐν Ἀσίᾳ δι’ ἀγάπης μᾶλλον ἢ διὰ φόβου.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. δηόω-ῶ= λεηλατώ
2. τοῖς ἀροῦσι δοτικὴ πληθ. μετοχ. ενεστ. του ρήμ. ἀρόω-ῶ= οργώνω
3 .Δεῖ=πρέπει.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Ἐπεμελεῖτο, ἠξίου, δηοῦν, ἑρημοῦν, βοηθεῖν, παρῂνει, δηλῶσιν, ὁρῴη ἐζημίου, δουλοῦν, ἐλευθεροῦν, βεβαιοῖμεν: Να γραφεί το β΄ενικό σε οριστική, υποτακτική και ευκτική, στον Ενεστώτα.

2. τοῖς ἀροῦσι, τοὺς γεωργοῦντας: να κλιθούν οι μετοχές, η πρώτη στο αρσενικό γένος και η δεύτερη στο ουδέτερο.

3. ἐγίγνωσκε, ἕξουσι, ἔλεγε, καταλελειμμένα, μανθάνοντες, ἄρχειν, ὁρῴη, δεῖ: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να γραφεί το β’ ενικό πρόσωπο στον ενεστώτα, αόριστο και παρακείμενο, όλων των εγκλίσεων της ίδιας φωνής

4. ταύτην: να κλιθεί και στα τρία γένη

5. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
• πᾶσι: οι πλάγιες πτώσεις του αρσενικού και στους δυο αριθμούς.
• τινας: να κλιθεί το ουδέτερο στον ίδιο αριθμό.
• ἡμᾶς: Να κλιθεί το γ΄ πρόσωπο και στους δυο αριθμούς.
• τοὺς Ἕλληνας, πίστιν, παιδία: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθμούς.
• τοὺς γέροντας: κλητική ενικού

6.μᾶλλον, εὐμενεῖς: να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί.

7. Να αναγνωριστούν στις παρακάτω περιόδους οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση):
• …ἵνα οὕτω τὴν πρὸς τὴν γεωργίαν ἀγάπην δηλῶσιν.
• Εἰ δέ τινας ὁρῴη ἀδίκους πρὸς τοὺς γεωργοῦντας, τούτους ἰσχυρῶς ἐζημίου.
• Ἐπεμελεῖτο, δέ, ὅπως καὶ τὰ καταλελειμμένα παιδία συσκηνοῖεν
• τοὺς δὲ γέροντας αἰχμαλώτους τιμῆς ἠξίου, ὥστε οἱ μανθάνοντες τοῦτο εὐμενεῖς αὐτῷ ἦσαν.

8. Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος στα υπόλοιπα είδη: Εἰ δέ τινας ὁρῴη ἀδίκους πρὸς τοὺς γεωργοῦντας, τούτους ἰσχυρῶς ἐζημίου.

9. Να συνταχθούν αναλυτικά τα απαρέμφατα του κειμένου και να δηλωθεί το υποκείμενό τους.

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά του Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό7. Άγνωστο κείμενο

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας

 schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό • Φιλολογικές Σελίδες  • Εκπαιδευτικές σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime