Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει από το άρθρο 19 την παράγραφο 1 του σ/ν για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά τις διαφορετικές ερμηνείες που διατυπώθηκαν αλλά και την επιδίωξή του να υπάρξει η όσο το δυνατόν ευρύτερη διακομματική συναίνεση, ανακοινώνει ότι αποσύρει από το άρθρο 19 την παράγραφο 1 του σ/ν για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.

Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση κατατίθεται σχετικό ερώτημα του Υπουργείου προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Παραθέτουμε το άρθρο 19 του Νομοσχεδίου:

Άρθρο 19

Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση

 1. α) Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημο­κρατία είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης.».

β) Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014.

 1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με την επιφύλαξη του άρθρου 48Α και εξαιρουμένων των προγραμμάτων που οργανώνονται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).».
 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση σε νεοϊδρυθέν Α.Ε.Ι. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ίδρυσή του, Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής.»

 1. Για την πληρωμή, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, αναδρομικών αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία και αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. και του πάσης φύσεως προσωπικού των Α.Ε.Ι., που αμείβεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), αρμόδιος διατάκτης είναι ο Πρύτανης. Πριν από την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης, τα Α.Ε.Ι. εγγράφουν, σε διακριτό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού τους, πιστώσεις για το συγκεκριμένο σκοπό, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την τμηματική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών που διαβιβάζονται στις υπηρεσίες τους, τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται τμηματικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την καταβολή της χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. εκδίδεται από αυτά το σχετικό ένταλμα πληρωμής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2022».
 3. Στην αρχή της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), πριν από τις λέξεις «Οι προπτυχιακοί» τίθεται το στοιχείο «αα)» και στο τέλος της υποπερίπτ. αα΄ προστίθεται υποπερίπτωση ββ΄ ως εξής: «ββ) Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών αριθ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004 ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και αριθ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.».
 4. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν η Σχολή έχει δύο μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τους Διευθυντές Τομέων, από έξι (6) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής μέλη Δ.Ε.Π., τρία (3) από κάθε Τμήμα, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.»

β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 καταργείται.

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, η λέξη «άλλως» αντικαθίσταται από τη λέξη «ή».

δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά σε Α.Ε.Ι. με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.»

 1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.»

 1. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Όλοι οι διδάσκοντες».
 2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) οι λέξεις «180 πιστωτικές μονάδες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «240 πιστωτικές μονάδες».
 3. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το κατά την παρ. 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τομέα και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος.»

 1. Υπάγονται στην περίπτ. 12 της παρ. Β’ του άρθρου 1 (κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σύμφωνα με την αριθ. 1255/67091/9.6.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΔΓΩ4653ΠΓ-9ΕΒ).
 2. Η παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο Συμβούλιο λάβει, για εξαιρετικούς λόγους, διαφορετική απόφαση, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι ο εγκαλούμενος πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του. Για τη λήψη της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του εγκαλούμενου από το πειθαρχικό συμβούλιο.»

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ανωτέρω προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος αναστολής άσκησης των καθηκόντων δεν ισχύει για τους καθηγητές που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Η εξαίρεση εφαρμόζεται και στα μέλη της Κυβέρνησης, εφόσον είναι βουλευτές.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης και μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς και μετατρέπονται Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα σε Α.Ε.Ι. του τεχνολογικού τομέα και αντιστρόφως, όταν:

α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή

β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή

γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή

δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.»

• Εκπαιδευτικά νέα  • Ειδήσεις για την Γ/θμια Εκπαίδευση

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο • schooltime