Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλησαν στα παρακάτω Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:

α)  Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
 • ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 317)

β) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112)
 • ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (κωδ. κλάδου 319)

γ) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112 )
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 109 )
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (κωδ. κλάδου 111 )
 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. κλάδου 209 )
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. κλάδου 204 )
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) (κωδ. κλάδου 311)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ) (κωδ. κλάδου 314)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) (κωδ. κλάδου 320)

δ) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. κλάδου 129)
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (κωδ. κλάδου 208)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) (κωδ. κλάδου 320)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ) (κωδ. κλάδου 314)
 • ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401)

ε) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 109 )
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 211)
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
 • ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (κωδ. κλάδου 319)
 • ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401)

στ) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 104)
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (κωδ. κλάδου 129)
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 218)
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)

ζ) Στο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 104)
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. κλάδου 204) – Ελλείψει υποψηφίων η θέση παραμένει κενή.
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
 • ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 319)

η) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 104)
 • ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (κωδ. κλάδου 319)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ΄) (κωδ. κλάδου 314)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τα αρμόδια Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Για την κάλυψη των διακοσίων τριάντα οκτώ (238) θέσεων επικουρικού προσωπικού σε Φορείς (Ν.Π.Δ.Δ.) του Τομέα Πρόνοιας που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3329/2005, όπως ισχύει και του άρθρου 9 του Ν.4210/2013, λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού, γίνεται όπως και στο αντίστοιχο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και έχει ως ακολούθως:

(Ανακοίνωση – Προέλευση εγγράφων: ΑΣΕΠ)

• Εργασία – Διορισμοί – Προκηρύξεις 

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime