Αδίδακτο κείμενο Γ’ Λυκείου, Εξεταζόμενα φαινόμενα: Αόριστος, προστακτική, τονισμός σύνθετων, μετοχή, υποθετικοί λόγοι

Της Έρης Ναθαναήλ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Τιμόλαος μὲν δὴ Κορίνθιος ἔλεξεν· Ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, ὅμοιον εἶναι τὸ τῶν Λακεδαιμονίων πρᾶγμα οἷόνπερ τὸ τῶν ποταμῶν. οἵ τε γὰρ ποταμοὶ πρὸς μὲν ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν ἀλλ᾽ εὐδιάβατοι, ὅσῳ δ᾽ ἂν πορρωτέρω γίγνωνται, ἐπεμβάλλοντες ἕτεροι ποταμοὶ ἰσχυρότερον αὐτῶν τὸ ῥεῦμα ποιοῦσι, [4.2.12] καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὡσαύτως, ἔνθεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι εἰσί, προϊόντες δὲ καὶ παραλαμβάνοντες τὰς πόλεις πλείους τε καὶ δυσμαχώτεροι γίγνονται. ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε, ἔφη, καὶ ὁπόσοι σφῆκας ἐξαιρεῖν βούλονται, ἐὰν μὲν ἐκθέοντας τοὺς σφῆκας πειρῶνται θηρᾶν, ὑπὸ πολλῶν τυπτομένους· ἐὰν δ᾽ ἔτι ἔνδον ὄντων τὸ πῦρ προσφέρωσι, πάσχοντας μὲν οὐδέν, χειρουμένους δὲ τοὺς σφῆκας. ταῦτ᾽ οὖν ἐνθυμούμενος ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι μάλιστα μὲν ἐν αὐτῇ, εἰ δὲ μή, ὅτι ἐγγύτατα τῆς Λακεδαίμονος τὴν μάχην ποιεῖσθαι. [4.2.13] δόξαντος δ᾽ εὖ λέγειν αὐτοῦ ἐψηφίσαντο ταῦτα.

ΞΕΝΟΦΩΝ, Ἑλληνικά (4.2.11-4.2.13)

ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

1. Να γράψετε τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

 • ἔλεξεν: β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου β΄.
 • δοκεῖ: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση
 • ἔφη: να γραφεί το γ΄ ενικό και α΄ πληθυντικό του ίδιου χρόνου σε Οριστική και τα ίδια πρόσωπα στην Οριστική και Υποτακτική Αορίστου β΄.
 • γίγνωνται: Να κλιθεί η προστακτική του Αορίστου β΄ και να γραφεί το γ΄ ενικό της υποτακτικής και ευκτικής του.
 • ἐπεμβάλλοντες: Να γραφεί το β΄ ενικό της Προστακτικής Αορίστου β΄
 • ἐξέρχονται: Να γραφεί το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του Μέλλοντα και στον Παρατατικό
 • προϊόντες: Να κλιθεί η προστακτική όλων των χρόνων.
 • παραλαμβάνοντες: Να γραφεί το β΄ ενικό Ευκτικής Μέλλοντα και προστακτικής Αορίστου β΄.
 • ὁρῶ: Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην ευκτική του ίδιου χρόνου, του Μέλλοντα, του Αορίστου β΄ και του Παθητικού Αορίστου.
 • ἐξαιρεῖν: Να γραφεί το β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου β΄ και Παρακειμένου και στις δυο φωνές.
 • βούλονται: Να γραφεί το β΄ πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του Παθητικού Αορίστου.
 • ἐκθέοντας: Να κλιθεί η Οριστική Μέλλοντα και η Ευκτική Αορίστου.
 • πειρῶνται: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ και γ ΄ ενικό του ίδιου χρόνου και να κλιθεί η μετοχή ενεστώτα στο αρσενικό γένος.
 • προσφέρωσι: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην ευκτική όλων των χρόνων 
 • πάσχοντας: Να γραφεί το α΄ πληθυντικό σε όλες τις εγκλίσεις του Μέλλοντα, Αορίστου β΄ και Παρακειμένου
 • ἡγοῦμαι: Να κλιθεί η Οριστική και Υποτακτική του Παθητικού Αορίστου και του Παρακειμένου και η Οριστική του Υπερσυντελίκου
 • ἐψηφίσαντο: Να κλιθεί ο ενικός αριθμός στην Οριστική και Προστακτική Παρακειμένου και Οριστική Υπερσυντελίκου  

3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

ἐμοὶ : το β΄και γ΄ πρόσωπο να κλιθούν στον ενικό

ταῦτα: Να κλιθεί στο αρσενικό και θηλυκό και στους δυο αριθμούς

ἄνδρες, σφῆκας: οι πλάγιες πτώσεις στον ίδιο αριθμό

πρᾶγμα: να κλιθεί ο άλλος αριθμός.

εὐδιάβατοι: Να γραφούν τα τρία γένη στη γενική ενικού.

πορρωτέρω, ἰσχυρότερον,  πλείους,  ἐγγύτατα: Να  γραφούν οι τρεις βαθμοί στον ίδιο τύπο

εὖ: Να γίνει παραθετική αντικατάσταση

πῦρ,  πόλεις: Να κλιθούν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Κορίνθιος, ἐμοὶ ,ἐπεμβάλλοντες ἐκθέοντας τυπτομένους, πάσχοντας, χειρουμένους, ἐνθυμούμενος: Να γίνει συντακτική αναγνώριση στους παραπάνω όρους του κειμένου.

2. α)Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση του αποσπάσματος:

«ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε, ἔφη, καὶ ὁπόσοι σφῆκας ἐξαιρεῖν βούλονται, ἐὰν μὲν ἐκθέοντας τοὺς σφῆκας πειρῶνται θηρᾶν, ὑπὸ πολλῶν τυπτομένους· ἐὰν δ᾽ ἔτι ἔνδον ὄντων τὸ πῦρ προσφέρωσι, πάσχοντας μὲν οὐδέν, χειρουμένους δὲ τοὺς σφῆκας. ταῦτ᾽ οὖν ἐνθυμούμενος ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι μάλιστα μὲν ἐν αὐτῇ, εἰ δὲ μή, ὅτι ἐγγύτατα τῆς Λακεδαίμονος τὴν μάχην ποιεῖσθαι».

β) Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος.

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook