Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά βίου Μάθησης οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση των πρακτικών εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ.αριθμ. 660/6/33089/07-08-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), για το 2017-18, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -2020»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5002546  (Αρ. Απόφασης ΔΣ/ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 5111/308/25-10-2017) ΑΔΑ :ΨΞ7746ΨΖΣΠ-Τ5Β.

Οι πίνακες: εδώ

Oι υποψήφιοι, καλούνται εφόσον το επιθυμούν, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, συγκεκριμένα από τις 26-10-2017 και ώρα 00.00. έως και την Παρασκευή 27-10-2017 και ώρα 24.00, να εισέλθουν ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να τροποποιήσουν τη σειρά προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους. Εάν κάποιος υποψήφιος δεν τροποποιήσει τη σειρά προτίμησης, θα ισχύσουν οι προτιμήσεις που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση.

Οδηγίες τροποποίησης της σειράς προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους: εδώ

Οι διαθέσιμες ώρες ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους, της σχολικής χρονιάς 2017-2018: εδώ

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της Απόφασης του Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ που επικυρώνει το  Πρακτικό της Επιτροπής των Ενστάσεων  και τους Οριστικούς Πίνακες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (σελ. 16) σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης τους, ήτοι από 26-10-2017 έως και 01-11-2017.

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime