Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα

Με τις διατάξεις του ν.4485/17 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κ.α. διατάξεις» (Α΄ 114), επιφέρονται ουσιώδεις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Προτείνουμε

♦ Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: 

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime