Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Θεωρία και πρακτικές της Επιμέλειας Εικαστικών Εκθέσεων

Αντικείμενο-Περιεχόμενο-Στόχοι:

Στόχος του Σύντομου Προγράμματος Σπουδών, διάρκειας δώδεκα  εβδομάδων, στο πλαίσιο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο αντικείμενο, στις αρχές και στις προϋποθέσεις ανάδυσης της επιμελητικής πρακτικής ως διακριτού γνωστικού πεδίου. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει βασική εποπτεία στις θεωρητικές προσεγγίσεις και  στις πρακτικές απαιτήσεις του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της λειτουργίας αλλά και της αξιολόγησης εκθέσεων εικαστικών έργων και πολιτισμικών αντικειμένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται:

– για τον ρόλο των πολιτιστικών αντικειμένων στη σύγχρονη καθημερινότητα και για τη θέση τους στα μουσεία, τα κέντρα πολιτισμού, τις αίθουσες τέχνης, τις μεγάλες διοργανώσεις, τις ψηφιακές πλατφόρμες

– για τον ίδιο τον ρόλο του θεατή ή του ακροατή στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μουσειακής αγωγής καθώς και για τους νέους τρόπους προσέγγισης, ερμηνείας και κριτικής της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής και ευρύτερα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού

– για τον τρόπο με τον οποίο οι εικαστικές τέχνες ανταποκρίνονται στην κοινωνική αλλαγή

– για ό,τι, επομένως, γενικότερα συγκροτεί το ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου παράγεται και καταναλώνεται η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, προερχόμενη από όλα τα πεδία των τεχνών.

Επίσης, το πρόγραμμα αφορά τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή σε αποφοίτους και επαγγελματίες δημιουργικών τομέων (αρχιτέκτονες, designers, σκηνογράφους κτλ),  καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο του πολιτισμού ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν σ’  αυτόν. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και ως βάση εκκίνησης μιας μελλοντικής εκπαίδευσης στον τομέα της επιμέλειας εικαστικών εκθέσεων προσφέροντας τη δυνατότητα επαναπροσανατολισμού ενδιαφερόντων των αποφοίτων των σχετικών πεδίων.

Γενικές Πληροφορίες:

Τι ακριβώς κάνει ο επιμελητής μιας έκθεσης; Τι σημαίνει επιμέλεια εκθέσεων; Πώς σχετίζεται αυτό το επαγγελματικό πεδίο και διακριτό γνωστικό αντικείμενο με προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς και του ευρύτερου σύγχρονου οπτικού πολιτισμού; Το πεδίο της επιμέλειας συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη της διαμεσολάβησης μεταξύ του καλλιτέχνη, του έργου του και του κοινού. Για λόγους που μπορούν να ερμηνευθούν ιστορικά, η επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων προκύπτει επιτακτικά, κυρίως από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, και εξελίσσεται ως τις μέρες μας ως μια σύγχρονη εξειδίκευση στον ευρύτερο τομέα των τεχνών. Η κατανόηση των θεωριών και πρακτικών της επιμέλειας εικαστικών εκθέσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο βαθύτερης κατανόησης αλλά και δυνατότητα συμμετοχής στον ευρύτερο σύγχρονο πολιτισμό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του ΣΠ, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:

Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της επιμελητικής πρακτικής ως διακριτού γνωστικού πεδίου και ως διεπιστημονικού πεδίου εφαρμογής των τεχνών.

Να αναλύουν κριτικά συνιστώσες που αφορούν στη θεωρία και την ιστορία της επιμέλειας εικαστικών εκθέσεων καθώς και να προσδιορίζουν τα βασικά στάδια της ιστορικής εξέλιξης της επιμελητικής πρακτικής σε σχέση με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πολιτισμού.

Να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεξιότητες αναφορικά με σύγχρονες πρακτικές της επιμέλειας εκθέσεων με στόχο τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων.

Να εκτιμήσουν με ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και δυνητικά να γίνουν επαρκέστεροι συμμέτοχοι του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού αλλά και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες μέσα από τη μελέτη καλλιτεχνικών πρακτικών και εκθέσεων.

Να είναι σε θέση να συγγράψουν δοκίμια ή άρθρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο με τον ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά και να πειραματιστούν με την παραγωγή δικών τους εκθεσιακών προτάσεων.

Να αποκτήσουν συνολική εποπτεία και βάσεις διεπιστημονικής έρευνας  που θα τους επιτρέψουν να εμβαθύνουν, στη συνέχεια, στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, δίνοντάς τους το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο για μελλοντική εκπαίδευση στο συγκεκριμένο πεδίο.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Γίνονται δεκτοί:

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Ιστορίας και Θεωρίας Τέχνης

απόφοιτοι ΑΕΙ Σχολών Καλών Τεχνών

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Μουσειολογίας

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πολιτισμικής Διαχείρισης, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Διδακτικής της Τέχνης

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Αρχιτεκτονικής

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Αρχαιολογίας

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών

απόφοιτοι ΑΕΙ Σχολής Κινηματογράφου

απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών

απόφοιτοι ΑΕΙ Σχολών Κοινωνικών Επιστημών

απόφοιτοι ΑΕΙ Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών

απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

απόφοιτοι ανάλογων τμημάτων ΤΕΙ

καθώς και οι έχοντες αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο C1, δεδομένου ότι μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Διάρθρωση

Η Διάρθρωση του προγράμματος:

– Εβδ.1η – Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών  (1η ΟΣΣ)

Ορισμός: Η επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων και τα παρεμφερή γνωστικά πεδία (μουσειολογία, διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, ιστορία της τέχνης).

– Εβδ.2η – [ΙΣΤΟΡΙΑ 1]:

Ιστορία των Μουσείων. Ο ρόλος της επιμέλειας στα  Μουσεία και τις συλλογές. Ο ρόλος των θεσμών στην  διαμόρφωση του καλλιτεχνικού πεδίου.

– Εβδ.3η – [ΙΣΤΟΡΙΑ 2]:

Εισαγωγή στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης μέσα από τις πρώιμες εκθεσιακές πρακτικές. Από τον Κουρμπέ στα Σαλόνια και στις πρώτες μοντερνιστικές εκθέσεις.

– Εβδ.4η – [ΙΣΤΟΡΙΑ 3]:

        Η γέννηση και η εξέλιξη του «ανεξάρτητου επιμελητή». Παραδείγματα                     

        μουσειακών και ανεξάρτητων εικαστικών εκθέσεων. Μεγάλες διεθνείς 

       διοργανώσεις (φουαρ, μπιενάλε) και ανεξάρτητοι επιμελητικοί οργανισμοί.

– Εβδ.5η – [ΘΕΩΡΙΑ 1]:

  Πολιτισμική θεωρία για επιμελητές. Εισαγωγή στον οπτικό πολιτισμό.

– Εβδ.6η – [ΘΕΩΡΙΑ 2]:

Εισαγωγή στις θεωρίες της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης και η σχέση τους με τον θεατή.  

– Εβδ.7η – [ΘΕΩΡΙΑ 3]:

Τεχνοκριτική. Επιμέλεια και αγορά της τέχνης – εκθέσεις και αίθουσες τέχνης. Θεσμική κριτική: ο ρόλος των εκθέσεων και οι ιδεολογικές τους διαστάσεις. Επιμέλεια εκθέσεων και κοινωνία (κοινωνικά προσανατολισμένη επιμέλεια, συμμετοχική επιμέλεια).

– Εβδ.8η – [ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1]:

Έρευνητική μεθοδολογία για επιμελητές. Μεθοδολογία και πρακτικές προσδιορισμού θεμάτων και επιλογής καλλιτεχνών (2η ΟΣΣ)

– Εβδ.9η – [ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2]:

Αρχές οργάνωσης εικαστικών εκθέσεων. Η σημασία των χωρικών επιλογών. Το εναλλακτικό Μουσείο σήμερα.

– Εβδ.10η – [ΠΡΑΚΤΙΚΗ 3]:

Βασικά εργαλεία διοικητικής διαχείρισης (συμφωνητικά, φόρμες δανεισμού, ασφάλιση, κ.ά.). Χορηγίες και εξεύρεση πόρων.  Επικοινωνιακές πρακτικές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγωγή εποπτικού υλικού.

– Εβδ.11η

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3η ΟΣΣ)

– Εβδ.12η           

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέθοδος διδασκαλίας:  εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση μίας κύριας γραπτής εργασίας (και επιμέρους ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας).

Διδακτικό Υλικό:

– Κείμενα και προτεινόμενη βιβλιογραφία, video-διαλέξεις, διαδραστικό υλικό, προτεινόμενες ψηφιακές πλατφόρμες.

– Ασκήσεις κατανόησης και αυτοαξιολόγησης.

– Ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες σε εβδομαδιαία βάση.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Σύντομου Προγράμματος Σπουδών: 10 ECTS

Το Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ.

Διάρκεια Σύντομου Προγράμματος Σπουδών: 12 εβδομάδες.

Kόστος συμμετοχής: 300€. Για ανέργους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200€ με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Επιστημονική ομάδα:

Ευγενία Αλεξάκη, Δρ ιστορίας της τέχνης / σύμβουλος καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πολύνα Κοσμαδάκη, επιμελήτρια, Μουσείο Μπενάκη / σύμβουλος καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Άννυ Μάλαμα, επιμελήτρια, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου / σύμβουλος καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σωτήρης Μπαχτσετζής, ανεξάρτητος επιμελητής / σύμβουλος καθηγητής – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Βασιλική Πετρίδου, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών / σύμβουλος καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προτείνουμε:

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime