Για να διδάξετε Ξένη Γλώσσα, θα πρέπει να έχετε:

α) σχετικό τίτλο σπουδών (π.χ. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας), που να αντιστοιχεί σε Κωδικό Κλάδου Ειδικότητας Εκπαιδευτικού – ΠΕ  ή

β) επάρκεια διδασκαλίας στην ξένη γλώσσα

Σχετικά με την επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας, σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 77728/Ν1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562), ισχύουν τα εξής:

Α. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών

Β. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, -άλλων από αυτές του σημείου Α- διαθέτουν επάρκεια για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών, εφ’ όσον κατέχουν:

α. πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. 
β. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, (επιπέδου τουλάχιστον Β2) σε περίπτωση που δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Γ. Οι πτυχιούχοι: 
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, 
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης στο πτυχίο τους, 
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 
δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την Αναγγελία Έναρξης διδασκαλίας), βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους.

Δ. Στους πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ, 
β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής, 
γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 
δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

η επάρκεια χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας, ίσου με 30 ECTS που θα διοργανωθεί από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής

Ε. Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014, έως και την 8-2-2017, λαμβάνουν την επάρκεια, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Ε.1. Να έχει υποβληθεί αίτηση μέχρι την 8/2/2017. 
Ε.2. Ο αιτών να κατέστη κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου το αργότερο έως την 8/2/2017. 
Ε.3. Ο αιτών να πληρούσε, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του, τις προϋποθέσεις σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας, σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2). 
Ε.4 Εάν ο αιτών δεν είναι Έλληνας πολίτης, να προσκομίσει πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) 
Ε.5 Ο αιτών να παρακολουθήσει επιτυχώς, Πρόγραμμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν έχει αρμοδιότητα για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας. Σχετικά, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Αυτοτελή Διεύθυνση τμήμα Δ, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα τηλ: 210 34 42 102, 210 34 42 707, 210 34 42 233, 210 34 42 651.

(Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Προτείνουμε

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

 Δείτε επιλεγμένες δημοσιεύσεις μας στις ομάδες: 

 © schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+