Ανακοίνωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017 – 2018

ΣΧΕΤ:    
1.  Νόμος υπ.αριθμ. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»
2.  Νόμος υπ.αριθμ. 4452 ( ΦΕΚ 17/15.02.2017 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 8).
3.  Η με αριθ.Κ1/143615 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων    (ΦΕΚ 3131/08.09.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) .
4.  H  με αριθμ. 7867/1.9.2017(ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων   και Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών .

1. Σύμφωνα με το ανωτέρω γ΄ σχετικό, για το σχολικό έτος 2017-2018, το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας  εποπτευόμενος  από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι Σχολικές Επιτροπές  Α’/θμιας και Β΄/θμιας   Εκπαίδευσης των Δήμων της Επικράτειας να  προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την  αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το κατά το σχολικό έτος 2017-2018  (01.09.2017-30.06.2018).

2. Σύμφωνα με το ανωτέρω δ΄ σχετικό  τροποποιήθηκαν  οι αμοιβές καθαριστών-στριών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Eφιστούμε την προσοχή σας στην  αυστηρή τήρηση των σχετικών διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη των συμβάσεων έργου με τους αναδόχους καθαριστές – καθαρίστριες που εμπίπτει στην αρμοδιότητα σας, ως Ν.Π.Δ.Δ, (σύναψη συμβάσεων με τις νέες αμοιβές που προκύπτουν ,διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων με την εγγραφή τους στα μητρώα ασφαλισμένων, καταβολή  στις αρμόδιες υπηρεσίες των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, απογραφή στην  Ενιαία Αρχής Πληρωμών & καταβολή των αμοιβών  τους μέσω αυτής, κ.λ.π).   

3. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρξαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, προβλήματα στην εργασιακή επάρκεια των αναδόχων καθαριστών-στριών, συνίσταται η διατήρηση της αντίστοιχης ποιότητας υπηρεσιών.

4. Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το σχολικό έτος 2017-2018, το οποίο θα     συμπεριληφθεί στη μεταξύ μας Σύμβαση, θα  κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2016-2017, προσαυξημένο σύμφωνα με την τροποποίηση του ύψους αμοιβής των καθαριστών-τριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου,(η με αρ.πρωτ7867/1.9.2017(ΦΕΚ 3083/06.09.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  &    Θρησκευμάτων   και Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών).

Το τελικό αιτούμενου ποσό  χρηματοδότησης  θα διαμορφωθεί ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τα  παρακάτω:

α. Μειωμένο στις περιπτώσεις που έχει προκύψει κατάργηση, αναστολή  λειτουργίας, συγχώνευση σχολικών μονάδων- ολοήμερων τμημάτων.

α.1. Μειωμένο ανάλογα με το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας Ι.Δ.Α.Χ (Ν.4368/2016

«Άρθρο 8 Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α.

1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.»

α.2.  Αυξημένο εφόσον προκύπτει ίδρυση η μεταστέγαση σχολικής μονάδας.

α.3.  Αυξημένο εφόσον προκύπτει αύξηση  ολοήμερων τμημάτων.

α.4. Αυξημένο εφόσον προκύπτει  συνταξιοδότηση, άδεια κύησης-λοχείας ,σοβαρή ασθένεια προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

Επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβολή του ποσού χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αρμοδίων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

  • Για ίδρυση νέας σχολικής μονάδας, Φ.Ε.Κ ίδρυσης & καρτέλα απογραφής της κτιριακής υποδομής του σχολείου στο my school  .
  • Για μεταστέγαση σχολικών μονάδων, καρτέλα απογραφής της κτιριακής υποδομής του σχολείου στο my school  καθώς & αν υπηρετεί προσωπικό  ΙΔΑΧ.
  • Για αύξηση ολοήμερων τμημάτων η λειτουργικότητας κατά το χρονικό διάστημα 2017-2018, απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε  .
  • Για συνταξιοδότηση προσωπικού ΙΔΑΧ, απαιτείται διαπιστωτική πράξη Δημάρχου η φύλλο διακοπής μισθοδοσίας, καρτέλα   απογραφής της κτιριακής υποδομής του σχολείου στο my school .
  • Για ασθένεια προσωπικού καθαριότητας ΙΔΑΧ η άδεια λοχείας, θα πρέπει να προσκομίζεται η γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής Υγείας  & καρτέλα   απογραφής  της κτιριακής υποδομής του σχολείου στο my school .

α.5. Η έγκριση του ποσού της χρηματοδότησης θα γίνεται μετά από έλεγχο και διασταύρωση των σχετικών στοιχείων(αριθμός αιθουσών ,υπηρετούν προσωπικό –ωράριο Ι.Δ.Α.Χ   αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης) κ.λ.π.

Αναφορικά με την χρηματοδότηση όσον αφορά στα κενά που δημιουργούνται από αποσπάσεις-μετακινήσεις του προσωπικού καθαριότητας σε άλλη υπηρεσία η κλάδο, διευκρινίζουμε ότι η σχετική δαπάνη αντικατάστασής τους,  βαρύνει το Δήμο σας.

5. Για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, οι οποίες θα  καταβάλουν τις αμοιβές των καθαριστών / καθαριστριών και συνεργείων καθαρισμού στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.Δ.Α.Χ), θα πρέπει έως  20/10/2017 να αποσταλούν συμπληρωμένοι οι συνημμένοι πίνακες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από  την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της  Σχολικής    Επιτροπής στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία π.χ (Σχολική  Επιτροπή πρωτοβάθμιας Δήμου  Αγρινίου) και όχι  προσωπικό.

  Ειδικότερα :

5.1. Στον  α΄ πίνακα (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ) θα αναγράφονται τα αιτούμενα ποσά χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στη σχετική Κ.Υ.Α  για τις αίθουσες κλασικού και ολοήμερου, με ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων  εργοδοτικών εισφορών (25,06%).

Παρακαλούμε για την συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στον σχετικό πίνακα ( τηλ. φαξ, ταχ. κώδικας κ.λ.π).

Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα πρέπει να αναφέρονται,  οι λόγοι για τους οποίους προκύπτει αύξηση ποσού χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω  παραγράφους  και να αποστέλλονται συνημμένα τα σχετικά έγγραφα).

5.2. Στον β΄ πίνακα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο προσωπικό στο οποίο ανατέθηκε ο καθαρισμός των  σχολικών  μονάδων με σύμβαση έργου.

5.3. Οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να αποστέλλονται σε  ηλεκτρονική μορφή και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL χωρίς καμία αλλαγή στην μορφοποίησή του (αποκλείονται μορφές τύπου word, pdf, jpeg, κ.λ.π.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

6. Παρακαλούμε επίσης με έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σας,  να μας αναφέρετε αν υπάρχουν  υπηρεσιακές μεταβολές στο ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας Ι.Δ.Α.Χ σύμφωνα με το ν.4368/2016 άρθρο 8.

Στην περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής θα μας γνωστοποιείται το ονοματεπώνυμο, τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν  και  θα αποστέλλεται καρτέλα απογραφής της κτιριακής υποδομής του σχολείου στο my school.

Θεωρείται αυτονόητο ότι μετά την υπηρεσιακή μεταβολή οι εργαζόμενοι θα καλύπτουν σχολικές μονάδες ανάλογης με το ωράριο εργασίας  οργανικότητα.

7.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Σχολικής Επιτροπής, είναι η απογραφή των εργαζομένων καθαριστών – τριων με σύμβαση έργου, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών & η καταβολή των αμοιβών τους μέσω αυτής.

Η σχετική  βεβαίωση, θα αποστέλλεται συνημμένη στην ανωτέρω σύμβαση και όχι ηλεκτρονικά.

8.Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί, σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από τα συναρμόδια  Υπουργεία, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε  Σχολικής Επιτροπής.

9.Η τελική ημερομηνία για τα αιτήματα χρηματοδότησης (συνοδευόμενα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) ορίζεται η 20/10/2017. Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των αιτημάτων, η ευθύνη για την μη έγκαιρη σύναψη των συμβάσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις σχολικές επιτροπές και τη ροή χρηματοδότησης θα βαρύνει τους αντίστοιχους δήμους.

Τα σχετικά έγγραφα:

  1. Πίνακας Α ταυτότητα αίτησης 2017-18
  2. Στοιχεία απασχολουμένων
  3. Πίνακας αμοιβών καθαριστριών 2017-18
  4. Βεβαίωση απογραφής απασχολουμένων

Προτείνουμε

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω fb για όλες τις νέες αναρτήσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

© schooltime.gr – Ροή ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+