«Αρχαία ελληνικά Γ’ Λυκείου: Κατάλογος ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, επιρρημάτων και παραθετικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 1983 – 2016»

τις, εὐδαίμων, πάλαι, κήλησις (Ημερησίων & Εσπερινών 2016)

ἑνός, τόδε, τυραννίδα, σφῶν αὐτῶν (Επαναληπτικές 2016)

τάδε, πλῆθος, οἱ στρατιῶται, οὕστινας, ἄριστοι (Ομογενών 2016)

ἐλαχίστην, μάλιστα, διαρκῆ,  ἐκδήμους, οὐδείς (Ημερησίων 2015)

ἑκών, ναῦς, ἄμεινον,  διέκπλοι,  ἅπερ (Επαναληπτικές 2015)

ἄνδρες, δικασταί, οἷς, ψήφῳ, βελτίους (Ομογενών 2015)

ὑμᾶς, πόρρω, ἀγαθῶν, αὑτὰς, ἡγεμόνα (Ημερησίων 2014)

πολλά, τούτου , τῷ μεγέθει,  μεῖζον, πατήρ (Επαναληπτικές 2014)

τοιούτων, προγόνων, οὐδείς, ἁπάσης, κάλλιστα, γήρως (Ομογενών 2014)

τινων, ὕβρει, μάλιστα (Ημερησίων 2013)

πρέσβεις, μάρτυρες, ὑμᾶς, δυσχερές, φανερῶς  (Eπαναληπτικές 2013)

ταῦτα, πόλεως, Ἕλλησι, μεγίστων, ἡγεμών, ὀλίγας (Oμογενών 2013)

ἀγὼν, ναυσίν, ὅπερ, πρώτοις  (Ημερησίων 2012)

πολλοί, κρεῖττον, μνῆμα, ἑαυτάς (Επαναληπτικές 2012)

τινος, σύμπασα , κτῆσιν, ὠφέλιμον, σώματα  (Ομογενών 2012)

κρείττονος,  ὅ τι, πάντα, πάντα, ἄνδρες, αἰσχρόν (Ημερησίων 2011)

κακῷ, τοῦδε, πάλαι, ἔρις  (Επαναληπτικές 2011)

μου, χρήματα, πένητι,  δικαίως, ἀληθῆ  (Ομογενών 2011)

πλείω,  γήρως,  δυσμαθέστερον,  ταῦτα,  ἐμὲ(Ημερησίων 2010)

ἐγὼ, τοσαύτην,  μείζω,  παῖδες,  ἄνδρες  (Εσπερινών 2010)

τοὺς πρέσβεις,  ὃν,  τὰς δυνάμεις,  δωρεαὶ  (Επαναληπτικές 2010)

διοίκησιν,  ἥν,  τίνας, διανοίας , ἅπασι,  ἡδίστης  (Ομογενών 2010)

φυγάδων, πολλήν, σπονδάς, τινῶν, περιτειχίσματος   (Ημερησίων 2009)

ἄνδρες,  ἰδιώτας,  πάντα,  πλείω,  οἳ  (Εσπερινών 2009)

τὴν δύναμιν,  πλεῖστα,  οἱ εἰδότες,  ἅ,  κακῶς  (Επαναληπτικές 2009)

ἐκεῖνοι,  πόλιν,  νικήσαντες,  ναυμαχίᾳ,  ἐμπειροτάτους (Ομογενών 2009)

τούτων,  ἁμαρτήματα,  μᾶλλον,  μεγάλη, πόλει (Ημερησίων 2008)

στάσεων, πολλῶν, ταῦτα, ὧν, μεγίστην, ἔτεσι (Εσπερινών 2008)

δεσπότης,  ἄφθονον,  ἀγαθῶν,  τι,  τοιαῦτα (Επαναληπτικές 2008)

ὄμματος, τοῡτον, ὅμοιον, πᾱν, φρόνησιν (Ημερησίων 2007)

ἦθος, μεγάλοις, ἰσχυρότατον, οἷος, γυναῖκες (Εσπερινών 2007)

ἄνδρες, μηδέν, τὰ ἀληθῆ, ἧττον,  ἐμοῦ (Επαναληπτικές 2007)

οὐδέν, ἐκείνους, συνήθεις, τὴν δίαιταν, τὸνἄνδρα  (Ομογενών 2007)

σὺ,  γυναικὶ,  θυμοειδεῖς,  ἵππους, ἅπασιν (Ημερησίων 2006)

τις,  ᾧ,  μέγιστον (Εσπερινών 2006)

παῖδες,  γονεῖς,  βέλτιστοι,  οὐδείς,  μητρός  (Επαναληπτικές 2006)

τοῦτο, μέγιστον, πασῶν, γενομένης, τὸν βασιλέα  (Ημερησίων 2005)

ἐμοὶ,  πολλοῖς, ἔρωτι,  ἅπαντα  (Εσπερινών 2005)

πολλοί, πίστεσιν,  ἅ,  σαφέστατοι,  παροῦσα  (Επαναληπτικές 2005)

πόλεως,  κεφαλὰς,  ἐμβάλλοντος,  ἄνδρας,  τοιαῦτα  (Ομογενών 2005)

ὄρνιθι, τι, σοφῶν, µέγα, ταῦτα (Ημερησίων 2004)

διαβολῇ, προφάσεως, πρᾶξιν, εἷς,  ἁπάσαις (Εσπερινών 2004)

πράξεις, πραότητι, ἀκήρατος, ἀληθῶς,  οὐδὲν  (Επαναληπτικές 2004)

πόλεις, ἁρµοστὰς, ἀκούοντες, ταῦτα, πράγµατα  (Ομογενών 2004)

τῆς πόλεως, παιδός  (Β’  Λυκείου 2004)

εὐδαιµονέσταται, τοῦτον (Ημερησίων 2003)

ἰσχύς, πολέµῳ, ἄνδρες, οὗτοι, πᾶσι (Επαναληπτικές 2003)

πῦρ, σπέρµατα, πάνθ’, ὁπόσα, ὅπερ (Ομογενών 2003)

ῥήτωρ, δεινότητι, πάντων, οὗτος (Β’  Λυκείου 2003)

καλὰ, µεγίστων (Ημερησίων 2002)

ὅν,  οἰκείως,  ἁπάσης,  δυνάµεως,  χρήµατα  (Εσπερινών 2002)

ᾠδῆς,  νυκτός,  ἐκείνων,  βίον,  ταύτην  (Ομογενών 2002)

µείζονα, κάλλος  (Β’  Λυκείου 2002)

κώνωψ,  μείζων,  ἅς  (Επαναληπτικές Β’  Λυκείου 2002)

ἐγὼ,  ὁ πατὴρ  (Εσπερινών 2001)

ταῦτα,  ἑαυτοῖς,  ὅ τι,  ἥν  (Επαναληπτικές Β’ Λυκείου, Ιουλίου 2001)

Ἑλλήνων,  μήτηρ, βασιλέας, Ἡρακλέους,  ὀνόμασιν  (Επαναληπτικές Β’ Λυκείου, Σεπτεμβρίου 2001)

τάδε,  τίνος,  ἡμῶν,  αὐτῇ  (Επαναληπτικές 2000)

χαλεπόν,  μέγας,  ῥᾳδίως  (Β’ Λυκείου 2000)

βασιλεύς,  ἅρματος,  ἄνδρες,  ἀγών,  τέκνων  (Επαναληπτικές Β’ Λυκείου 2000)

ἐγώ,  κύνα,  ὀλίγης  (1999)

τῆς γυναικός  (1998)

τὰ ὀστᾶ  (1997)

ἐνδεεῖς,  ἁπάντων  (1995)

πρέσβεις, πολύ, ὀρθότερον  (1994)

προτέρῳ, ὑστέρω, καταφανής, ὑγιές  (1993)

ἔλαττον, σαφῶς, μᾶλλον, πολύ (1992)

κρείττους, χείρους (1989)

τινι, ἐμαυτοῦ, οἵπερ, τοιαύτη (1987)

καταφανές, πολύ, αἰσχρόν, ταχύ (1986)

Από το βιβλίο του Άρη Ιωαννίδη: «Αρχαία Γ’ Λυκείου, ανασκόπηση γραμματικής και συντακτικού πανελλαδικών εξετάσεων 1983-2017», Εκδόσεις schooltime.gr 2017

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook