«Αρχαία ελληνικά Γ’ Λυκείου: Κατάλογος Ρημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 1983 – 2016»

ἔφην,  κτησάμενος,  ᾤμην,  φανήσεσθαι,  τυγχάνει,  οὖσα  (Ημερησίων & Εσπερινών  2016)

τῷ τιμωμένῳ,  ἄρχειν,  λαβεῖν,  ἀφεῖναι,  ἀπολέσειαν,  οἰκήσειαν  (Επαναληπτικές 2016)

παρεσκευάσατο,  εἶεν,  ἐνέβαλε,  γίγνοιντο,  ἐψεύσθη  (Ομογενών 2016)

ἦν, προσσχόντες,  ἐπιπλέοντες,  κατεστρέφοντο,  ἐξῇσαν  (Ημερησίων 2015)

ὁρῶ, πλεούσαις, ξυμφέρει,  ἀποχωρήσειεν,  διέκπλοι,  καθίστασθαι  (Επαναληπτικές 2015)

τοῖς βουλεύουσιν, προσέχουσι,  ἔσται,  τολμᾶν,  λέγειν  (Ομογενών 2015)

οἶμαι , ὑπέλαβον, τοῖς παθοῦσι,  ἔγνωσαν,  καταστᾶσαν  (Ημερησίων 2014)

φεύξεσθαι, κατελείφθη, χρήσεσθαι, ἔλαχον, ἐξαπατήσειν  (Επαναληπτικές 2014)

ἀπέλιπεν , διήνεγκεν, κτησάμενος, μετασχεῖν  (Ομογενών 2014)

ὄντι, ἐπῃτιῶντο, ὑπολαμβάνοντες, ἐξελάσειαν, ἐβόων, εἴη, ἐπράχθη  (Ημερησίων 2013)

πέμψαντος,  ἀπαλλάξαι,  συνέφερεν, ἐλυσιτέλει,  φασί  (Eπαναληπτικές 2013)

πείσας, κατήγαγε, ἐκλιπεῖν, γενόμενοι  (Ομογενών 2013)

σφαλέντες, κρατήσωμεν, ἐπιδεῖν, πάσχειν, ἔχουσιν, μνήσθητε   (Ημερησίων 2012)

παρωξύνετο,  συνάπτειν, προεστῶτες,  πεφευγότες,  δέοι,  ἡττηθῆναι   (Επαναληπτικές 2012)

ἔφαμεν,  εἴη,  εὑρίσκετο,  χρῆσθαι,  μαθεῖν  (Ομογενών 2012)

ἔφη,  φέρειν, εἰσίτω,  δόξειε  (Ημερησίων 2011)

περιπεσόντες,  δῃουμένης,  ἀνεμνήσθησαν,  φάσκοντες,  ἔπασχον,  ξυμβῇ (Επαναληπτικές 2011)

ἐγενόμην,  λέγοντος, πράττοντος,  ἐπιθυμεῖ, ἀποκρινόμενος  (Ομογενών  2011)

ὁρᾶν,  ἀποβαίνειν ,  γίγνεσθαι,  αἰσθανόμενον,  ἀδικεῖν  (Ημερησίων 2010)

παραλαβόντες,  ἦμεν,  ἡγούμεθα,  ἐγενόμεθα,  ἐπράξαμεν  (Εσπερινών 2010)

θεωρεῖν,  ἐπρέσβευον,  ἵστατε,  ἀπαγγείλασιν,  νικήσασιν,  ἔσονται (Επαναληπτικές 2010)

παραλαβόντων,  διήμαρτον,  αἱρούμενοι,  ἐπιτιμῶσαν  (Ομογενών 2010)

ἔλαβον,  ἐπολέμουν,  ἐκήρυξαν,  εἷλον,  προσβαλόντες  (Ημερησίων 2009)

ὑποδύονται,  κτήσονται,  λαχόντες,  αἰσθάνομαι,  ποιοῦσι  (Εσπερινών 2009)

ἔφη,  εἰδέναι, πάσχουσιν,  ἐψεῦσθαι,  διαγιγνώσκουσιν  (Επαναληπτικές 2009)

οὔσας,  νικήσαντες,  κινδυνεύειν,  συνεβάλοντο,  εἰπεῖν  (Ομογενών 2009)

καταγελᾷ,  εἴρηκα,  ἐξευρεῖν,  καταψηφίσασθε,  παραλελειμμένα  (Ημερησίων 2008)

ὁρῶν,  οὖσαν,  ὑπέδειξε,  διήνεγκε  (Εσπερινών 2008)

διοικοῦντες,  ἡτοιμασμένοι,  γράφοντες,  συνεθίζοντες,  μετέχοντες   (Επαναληπτικών 2008)

ἰδεῖν, τυγχάνει, γνώσεσθαι,  εἰδέναι,  ἔχομεν  (Ημερησίων 2007)

ἐπεδείξατο, πεσεῖν,  ἀναγαγὼν,  ἦν,  εἰπόντος  (Εσπερινών 2007)

ἐξέσται,  κατασιωπᾶν,  ἀμφισβητεῖν,  αἰσχύνεται,  ἐχρήσασθε   (Επαναληπτικών 2007)

ἐπαινέσας,  ἐποίησεν,  εἶπεν,  ἀπαλλάξας,  παραμένων  (Ομογενών 2007)

ἔφη, γιγνώσκων,  ὁρῶ,  νομίζουσι,  κατέχειν  (Ημερησίων 2006)

ὁρᾷ,  ὑπερβάλλῃ,  ἀξιωθησόμενον,  ἀκούοιεν,  γεγόνασι,  πεπονθότες,  τυγχάνουσιν  (Εσπερινών 2006)

θρέψαι,  μανθάνειν,  δαπανῶντες,  δύναιτο,  ἀνασχέσθαι   (Επαναληπτικές 2006)

διενηνόχασιν,  ἀποστείλαντες , ἐπηρώτων ,  λήψονται,  ἀνελόντος  (Ημερησίων 2005)

πείθῃ,  ἀπαγγέλλουσα,  ἀποφαίνουσα,  γενέσθαι,  προόψει,  διδάξομαι  (Εσπερινών 2005)

ἐπίστασθε,  συνειδότες,  ἐξείη, ἀποθανεῖσθαι,  κατειπόντες  (Επαναληπτικές 2005)

ἀφήσεις,  παθεῖν,  ἔλεγον,  ἀφικόμενος,  δηλώσει  (Ομογενών 2005)

ὁρῶµεν,  γιγνώµεθα,  ὠφελήσεσθαι,  συνίστηµι  (Ημερησίων 2004)

διαφέρει,  γεγενηµένην,  ἐµβαλών,  ποιούµεθα,  σύναγε  (Εσπερινών 2004)

πείθῃ,  ἀπαγγέλλουσα,  λήσει,  προόψει,  ἐστί  (Επαναληπτικές 2004)

ἐνίκησαν,  ἐξήλαυνον,  ἔσοιτο,  ἔλεγεν,  παρέχειν  (Ομογενών 2004)

οὖσαν, ποιεῖν, διελθεῖν, πράττειν,  εἰπεῖν  (Β’  Λυκείου 2004)

αἱρῶνται, πείθωνται, ἐµµενόντων  (Ημερησίων 2003)

ἐστίν,  ὁρῶ (Επαναληπτικές 2003)

συγκατεσκεύακεν,  ἐρρήθη,  ἐπέλιπεν,  ἔχειν,  ζῶµεν  (Ομογενών 2003)

ὄντες,  ἔτυχον,  ἐξέπεµψαν,  ἀξιοῦντες,  ὑπερέβαλεν, λαµβάνειν  (Β’  Λυκείου 2003)

οἶδα,  δεδώκατε,  δύνηται   (Ημερησίων 2002)

πεπραγµένα,  ἐστι,  ἴσασιν,  πυνθανόµενος,  ἐξέπεµψεν  (Εσπερινών 2002)

ἐνεδείξατο, ἐστερηµένος,  καλουµένην,  προσέταξε,  γενέσθαι  (Ομογενών 2002)

καταλαμβάνει,  ὁρᾷς  (Επαναληπτικές Β’  Λυκείου 2002)

συνεχώρησαν,  ἀποδοῦναι,  ἔλαβον (Ημερησίων 2001)

δακρύοντες,  καταλίποι  (Εσπερινών 2001)

ἤγοµεν,  ἐγενόµεθα,  ἐκοινωνοῦµεν  (Β’ Λυκείου 2001)

ἀκούσαντες,  παρέλαβον,  ἠξίουν  (Επαναληπτικές Β’ Λυκείου, Ιουλίου 2001)

περιορᾶν,  ἔχοντας,  ἐξέβαλε,  γεννήσας,  ἀνήγαγε  (Επαναληπτικές Β’ Λυκείου, Σεπτεμβρίου 2001)

ὁμολογούμενος,  πλεύσας,  ἀπολεσάντων,  ὑποστάς,  κατένειμεν,  ἀνέλαβεν,  μετέστησεν (Ημερησίων 2000)

σκεψώμεθα,  ὁμολογῆσαι, ἀδικουμένους,  ἀφεῖσιν,  ᾖ, γένηται (Επαναληπτικές 2000)

δύεται,  καλεῖται,  ἄρχει,  καταστρέψαιτο,  ἔφυγον  (Β’ Λυκείου 2000)

ἐτράφητε, νικήσαντες,  ἔσεσθε,  ἡττηθήσεσθε,  μένοντες  (Επαναληπτικές Β’ Λυκείου 2000)

ἐπιόντες, ἐκπεπληγμένους,  ἐδύνατο,  ἤροντο,  εἶεν  (2000)

χρῷτο,  ἡγοῖο  (1999)

τῷ πείθοντι, εἰσιέναι,  Ἀκούσασι,  Φθάνοιτο,  Παρεστηκυῖαν  (1998)

 ἀποτεθέντων,  ἀνορύξαι,  κέηται,  Ἐξήγαγε,  προδιδόντος  (1997)

παρήγγελλεν,  βούλοιντο,  ἀπέκτεινεν,  διαβαλλόντων (1996)

ὑποσχεῖν,  ἐξαμάρτοιεν  (1995)

προδιδόναι,  ἀφῆκε,  χρήσαιτο,  ἐψεύδετο  (1994)

ἐπήγγειλα,  ὡμόσαμεν,  ἀποδέχοισθε  (1993)

ἔρχονται,  δέομαι,  ἀποκτείνατε,  καταγνῶναι  (1992)

προδεδώκασιν,  ὑφίεσθαι,  ἀποθνῄσκωμεν,  ἀνέστη  (1991)

διεφθάρμεθα,  ἐξενεγκεῖν,  περιορᾶν,  πλέοντας  (1990)

ἡγήσησθε,  συμβέβηκεν  (1989)

ἁλισκόμεναι  (1988)

ἀπόλοιντο,  ἴσασι,  δοῦναι  (1987)

Παραβάς,  αἰσθάνεσθαι  (1986)

Ἐκπλαγείς,  ἀπολέσθαι,  εἷλον,   ἀπολέσθαι,  οἶδα  (1985)

παραδεδομένην,  ὀμωμοκότας,  ἴστε,  ἡγεῖσθε  (1984)

Προσέχειν,  διαπυνθάνομαι,  ἐπανερωτῶ,  εὑρήσεις  (1983)

Από το βιβλίο:«Αρχαία Γ’ Λυκείου, ανασκόπηση γραμματικής και συντακτικού πανελλαδικών εξετάσεων 1983-2017», Άρης Ιωαννίδης, Εκδόσεις schooltime.gr 2017

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά του Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook

15 δωρεάν βοηθήματα για το «άγνωστο κείμενο» στα αρχαία ελληνικά