Επιλογή διευθυντών/ντριών των υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Καθορισμός προθεσμιών

Α.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
 Την πλήρωση με επιλογή δέκα θέσεων διευθυντών/ντριών για:
α) τα υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντα επτά (7) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, και,
β) τα τρία (3) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια,
της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
Β.ΚΑΛΟΥΜΕ
 τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους των νομίμων προσόντων, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχόμενης την 26η Ιουνίου 2017, προκειμένου να καταταγούν στους, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του παραρτήματος της παρούσας, πίνακες υποψηφίων διευθυντών.

Δείτε αναλυτικά στο: έγγραφο

*Ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας

© schooltime.gr – Εκπαιδευτικοί Facebook •Twitter •Google+