ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 100147/Η2/ 14-06 -2017 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α΄/2-8-2005) και των αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄), ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008, (ΦΕΚ 2559, τ. Β’) και ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853 Β) αποφάσεων, που αφορούν στη στελέχωση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου με εκπαιδευτικό προσωπικό, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017 -2018 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου (Σ.Ε.Π.) όπως αυτές αναγράφονται στο αρ. πρωτ. 175/22-3-2017 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, προκηρύσσει ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών τις παρακάτω θέσεις, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας:

1) Δύο (2) θέσεις νηπιαγωγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμήματος
2) Τρεις (3) θέσεις δασκάλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αγγλόφωνου Τμήματος
3) Τέσσερεις (4) θέσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι, ως γλώσσας ΙΙ και των μαθημάτων της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας II και ΙΙΙ καθώς και των μαθημάτων της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και των μαθημάτων της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
7) Μία (1) θέση Φυσικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών επιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
ΑΔΑ:
2
8) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ισπανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με
πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙΙ και ΙV στον κύκλο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (12 ώρες) Ιταλικής Γλώσσας για τη
διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας IIΙ και ΙV στον κύκλο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
10) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (11 ώρες) εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικών
στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου
τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
11) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (9 ώρες) εκπαιδευτικού Μουσικής στους
κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος
(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
12) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (9 ώρες) κλάδου Φυσικών ή κλάδου
Μαθηματικών ή κλάδου Χημικών ή κλάδου Βιολόγων στον κύκλο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (γλώσσα διδασκαλίας Γαλλικά)
13) Μία (1) θέση ωρομισθίου (6 ώρες) κλάδου Φυσικών ή κλάδου Μαθηματικών, ή κλάδου
Χημικών ή κλάδου Βιολόγων στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γλώσσα
διδασκαλίας Γερμανικά)

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να:
α) είναι φυσικοί ομιλητές: i) της αγγλικής προκειμένου για τις θέσεις Νηπιαγωγών (περ. 1)
και Δασκάλων (περ. 2) καθώς και τις θέσεις Μαθηματικού (περ. 6), Φυσικού (περ. 7), Καλλιτεχνικών
(περ. 10) και Μουσικής (περ. 11) ii) της γαλλικής προκειμένου για τη θέση του Μαθηματικού ή
Φυσικού ή Χημικού ή Βιολόγου (περ. 12) iii) της γερμανικής προκειμένου για τη θέση
Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Βιολόγου (περ. 13) iv) της αντίστοιχης γλώσσας (αγγλική,
γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική) την οποία θα διδάξουν στα τμήματα της μητρικής (L1) ή της
γλώσσας ΙΙ, ΙΙΙ και IV (περ. 3, 4, 5, 8, 9).
Ο όρος «φυσικοί ομιλητές» διευκρινίζεται με τα αρ. 127111/Η2/7-8-2015 και
133220/Η2/26-8-2015 έγγραφα της ΔΙΠΟΔΕ ΜΣ.
β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν
εκπαιδευτικό έργο δασκάλου/νηπιαγωγού ή εκπαιδευτικού της ειδικότητας που καλούνται να
διδάξουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αγγλόφωνης, γαλλόφωνης,
γερμανόφωνης, ισπανόφωνης, ιταλόφωνης χώρας.
γ) μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/9-2-2007
(ΦΕΚ 26 Α΄) Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων,
δ) έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης.
2. Όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ
220 Α΄/20.9.2002, όπως ισχύει).
3. Κατ’ εξαίρεση, εκπαιδευτικοί που δεν είναι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας που
διδάσκεται ως μητρική ή ως ξένη γλώσσα καθώς και εκπαιδευτικοί κλάδου Καλλιτεχνικών και
Μουσικής που δεν έχουν την αγγλική ως μητρική, μπορούν να προσληφθούν για τη διδασκαλία των
ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι:
α) κατέχουν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία προσόντα για τη διδασκαλία
των συγκεκριμένων γλωσσών ή μαθημάτων και έχουν άριστη γνώση της αγγλικής κατά περίπτωση.
β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 1γ και
3
γ) υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Εθνικού Επιθεωρητή Ευρωπαϊκών Σχολείων
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί
αυτής της παραγράφου εντάσσονται σε διαφορετικό αξιολογικό πίνακα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ
μετά την εξάντληση του πίνακα εκπαιδευτικών φυσικών ομιλητών της γλώσσας στην οποία θα
διδάξουν το αντικείμενο για το οποίο καλούνται με την παρούσα (παρ. 7 και 8, άρθρο 2 της
ΑΣ373/157788/Ζ2/8-12-2008 Κ.Υ.Α. , ΦΕΚ 2559, τ. Β’ και παρ. 4, άρθρο 2 της ΑΣ 48/102381/Ζ2/26-8-
2009 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1853, τ. Β’).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλουν:
1) Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου και μεταφρασμένου τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου
ή άλλης ισοτίμου σχολής ο οποίος τους παρέχει τη δυνατότητα να διδάξουν σε σχολείο ίδιας
βαθμίδας σε αγγλόφωνη, γαλλόφωνη, γερμανόφωνη, ισπανόφωνη, ιταλόφωνη χώρα.
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλο επίσημο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η χώρα καταγωγής τους.
3) Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την
οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου τίτλου έχει την άδεια να ασκεί εκπαιδευτικό
έργο σε σχολείο ίδιας βαθμίδας στη χώρα καταγωγής του (ή χώρα λήψης του πτυχίου).
4) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:
 Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση, ή λόγω ανεπάρκειας κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 Δε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι.
 Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου, κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
 Πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία πρόσληψης
αναπληρωτών του ελληνικού δημοσίου (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης στο τέλος της Προκήρυξης)
5) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρουν τυχόν πρόσθετες σπουδές ή
μετεκπαίδευση, ή ειδίκευση που αποδεικνύονται με αντίστοιχους τίτλους, τη διάρκεια της τυχόν
προϋπηρεσίας τους και τις εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες την απέκτησαν, τη γνώση λοιπών
ξένων γλωσσών εκτός της μητρικής τους, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
6) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν κατά περίπτωση
και:
 Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων σπουδών
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, ή ειδίκευσης από τους οποίους αποδεικνύονται οι
γνώσεις που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα.
 Βεβαιώσεις εργοδοτών ή αρμόδιας υπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει τυχόν
εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία και το σχολείο στο οποίο την απέκτησαν.
 Βεβαιώσεις διδακτικής υπηρεσίας σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή στο Σ.Ε.Π.
 Βεβαίωση αρμόδιας εκπαιδευτικής ή άλλης αρμόδιας αρχής από την οποία να
προκύπτει η διάρκεια της τυχόν επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσής τους.
 Φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων τίτλων ή πιστοποιητικών από
τα οποία να προκύπτει η γνώση των επικαλούμενων ξένων γλωσσών ή της ελληνικής, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-3-2014)
 Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες.
 Υπεύθυνη δήλωση για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις στη χώρα καταγωγής τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά από αυτές και ότι θα
προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που
4
η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο
Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, θα υποβάλουν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας σχετική
βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της οικείας χώρας.
Πιστοποιητικά τα οποία οι υποψήφιοι δεν έχουν κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων
μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση και να υποβάλλονται από τους
προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών κατά
το στάδιο διορισμού ή τυχόν ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί
ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω κι αν έχει κριθεί διοριστέος.

Επισήμανση:

1) Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι
υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή
την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα, ή από δικηγόρο, ή από διορισμένο
βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα της γλώσσας για την οποία έχει διορισθεί
διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον
πράξη αναγνώρισης.
2) Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
και Μειονοτικών σχολείων, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (τηλ. 210 3443154) ή στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (τηλ. 2810 302440, 302442).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η επιλογή υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρ.1 (άρθρο 3) της αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-
2007 (ΦΕΚ 1074 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.
Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη,
καθώς και ο τόπος και ο τρόπος πραγματοποίησής της καθορίζονται από την ανωτέρω επιτροπή. Με
την προσωπική συνέντευξη αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, το
επιστημονικό και διδακτικό έργο, καθώς και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Μετά την
ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων και μετά από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής και της
γενικότερης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε από τη συνέντευξη, και ύστερα από
σύγκριση αυτών, η Επιτροπή θα καταρτίσει αξιολογικούς πίνακες επιλογής κατά κλάδο και
ειδικότητα. Σε περίπτωση που προκύψει ισοψηφία, προηγείται ο υποψήφιος με την καλύτερη
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, διενεργείται δημόσια κλήρωση
παρουσία των ισοβαθμούντων μετά από πρόσκλησή τους, στην οποία ορίζεται η ημερομηνία και ο
τόπος πραγματοποίησης της κλήρωσης.
Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση,
αποτιμώνται σε εκατό μονάδες, ως εξής:
1.Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:
(α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 8.
(β) Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.
(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες της αγωγής επιπέδου master ή άλλου
ισοτίμου, μονάδες 4.
(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου μη συναφές προς την
ειδικότητα, μονάδες 2.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήμη
μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.
5
(ε) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλό, μονάδες 10. Αν η γνώση της
ελληνικής γλώσσας είναι σε επίπεδο καλό, μονάδες 5. Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
προκύπτει από την κατοχή: ι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ιι) πιστοποιητικού ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας ιιι) ελληνικού τίτλου σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας μετά από φοίτηση επί τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(στ) Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία, έως μονάδες 3
(ζ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικότητας ή στις επιστήμες της αγωγής,
μονάδες 2.
(η) Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και της ελληνικής, μονάδες 4 για κάθε μια
και μέχρι τρεις το πολύ. Η γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται με την προσκόμιση των
απαραίτητων τίτλων (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:
Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο Σ.Ε.Π., μονάδες 5 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.
3. Συνέντευξη:
(α) Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, έως μονάδες 20.
(β) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, έως μονάδες 10.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί στη συνέντευξη για την ίδια θέση σε
προηγούμενο έτος από αυτό της υποψηφιότητάς του αυτής μπορεί, μετά από αίτησή του, να μην
υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέντευξής
του.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 15 -06 -2017 έως
και 30 -06 -2017.

*Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr – Εκπαίδευση Facebook •Twitter •Google+