Λήγει στις 31 Μαΐου 2017 η προθεσμία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την υποβολή προτάσεων-αιτήσεων για επιχορήγηση των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου και των ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού. Οι επιχορηγήσεις αφορούν την υλοποίηση των καλλιτεχνικών παραγωγών κατά την περίοδο 2017-2018.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΥΠΠΟΑ στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής/χορευτικής δραστηριότητας και της ελληνικής κοινότητας του θεάτρου και του χορού. Επίσης στην ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και παράλληλα στη στήριξη δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους  σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

ΘΕΑΤΡΟ

http://new.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2615

ΧΟΡΟΣ

http://new.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2616

Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οι εξής :

Α)  ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ που λειτουργούν  με τη μορφή της αστικής μη  κερδοσκοπικής εταιρείας ή του σωματείου και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα θεατρικά σχήματα θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές στο πρόσφατο παρελθόν.

.       Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων για την υλοποίηση της θεατρικής παραγωγής το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.

        Κάθε  θεατρικό σχήμα μπορεί να υποβάλει  ΜΟΝΟ ένα αίτημα επιχορήγησης  και για ΜΙΑ θεατρική παραγωγή.

       Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.   

Β) ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ  που λειτουργούν με την μορφή σωματείου, συλλόγου ή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει  μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία χρόνια.

Σε περίπτωση συνεργασίας με  άλλο φορέα το αίτημα υποβάλλεται  από το βασικό φορέα υλοποίησης  της δράσης βάσει συμφωνητικού  που υπογράφεται από τα συνεργαζόμενα  μέρη.

Σε περίπτωση συνεργασίας με  φορέα του εξωτερικού το αίτημα  υποβάλλεται από τον ελληνικό  φορέα.

Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει  αίτημα μόνο για μία παραγωγή.    

Οι αξιολογήσεις όλων των προτάσεων θα γίνουν από τις αρμόδιες Επιτροπές Θεάτρου και Χορού του ΥΠΠΟΑ αντιστοιχα, σύμφωνα με τα λεπτομερή στοιχεία αξιολόγησης και τα καλλιτεχνικά κριτήρια που αναφέρονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις, και ακολουθώντας τους παρακάτω Γενικούς όρους.

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

*Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται  μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων  του προϋπολογισμού του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού.

* Οι παραγωγές που θα  επιχορηγηθούν θα πρέπει να  έχουν ολοκληρωθεί εντός της  καλλιτεχνικής περιόδου 2017-2018 (μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2018).

* Οι θεατρικοί φορείς  υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας  από το ΥΠΠΟΑ ως προς την  τήρηση της πρότασης που έχουν  καταθέσει καθώς και σε οικονομικό  έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές  Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις.

* Η πρόταση επιχορήγησης  πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη  και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.

* Το επιχορηγούμενο σχήμα  οφείλει να είναι συνεπές στις  οικονομικές και ασφαλιστικές  υποχρεώσεις σε τρίτους (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, μουσικούς, δραματολόγους, τεχνικούς, κλπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος  δραστηριότητας ή η αθέτηση των οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του θεατρικού σχήματος συνεπάγεται ακύρωση της επιχορήγησης.

* Έγκαιρες και  ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές  στην πρόταση  βάσει της οποίας  εγκρίθηκε η επιχορήγηση και  εντός του εγκεκριμένου οικονομικού  πλαισίου μπορούν να γίνουν  δεκτές  με τη σύμφωνη γνώμη  της Επιτροπής. 

* Οι παραπάνω  υποχρεώσεις καθορίζονται από  σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου  φορέα και του ΥΠΠΟΑ.

* Οι απασχολούμενοι πρέπει  να είναι ως επί το πλείστον  επαγγελματίες.

* Τα θεατρικά σχήματα που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.

* Οι επιχορηγούμενες παραγωγές  οφείλουν να είναι διαθέσιμες  για την πιθανή παρουσίασή τους σε εκδήλωση για την προώθησή τους στο εξωτερικό σε ημερομηνία και χώρο που θα υποδείξει το ΥΠΠΟΑ.

* Τα θεατρικά σχήματα  υποχρεούνται να προσκομίζουν  πριν  την καταβολή της επιχορήγησης αντίγραφα συμβάσεων των ηθοποιών και μισθωτήρια συμβόλαια (εάν προβλέπεται μίσθωση θεάτρου στην πρόταση). Η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την ακύρωση της επιχορήγησης. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΟΡΟΥ

* Οι επιχορηγήσεις των ομάδων  χορού  γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν   το ποσόν επιχορήγησης που αιτούνται ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες: 15.000, 25.000 ή 35.000.

*Οι παραγωγές που θα  επιχορηγηθούν θα πρέπει να  έχουν ολοκληρωθεί  εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-18 μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2018.

*. Οι ομάδες χορού υπόκεινται  σε έλεγχο συνέπειας από το  ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση  της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο  από τις αρμόδιες κρατικές  αρχές.

*. Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει  να περιλαμβάνει  πλήρη και  τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.

* Η επιχορηγούμενη ομάδα οφείλει  να είναι συνεπής στις οικονομικές  και ασφαλιστικές υποχρεώσεις  σε τρίτους (χορευτές, χορογράφους, σκηνογράφους, μουσικούς, τεχνικούς  κ.λπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος  δραστηριότητας ή η αθέτηση  οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων  συνεπάγεται αναθεώρηση, επανακαθορισμό  ή και ακύρωση της επιχορήγησης.

* Οι παραπάνω υποχρεώσεις καθορίζονται  από σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου  φορέα  και του ΥΠΠΟΑ.

* Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν  οφείλουν να αναγράφουν σε  όλο το υλικό προώθησης και  επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται  από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με  τις υποδείξεις της αρμόδιας  υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.   

Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] μαζί με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται και εγγράφως στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής (Ρεθύμνου 1, 106 82).

Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας  των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της  Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του.  Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αντώνης Σκλεπάρης 210 8201954

* Ανακοίνωση ΥΠΠΟΑ

 © schooltime.gr – Ροή ειδήσεων Facebook •Twitter •Google+