«Αρχαία Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ανδοκίδης, περί των Μυστηρίων 1.1–10)

Τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, ὥστ’ ἐμὲ κακῶς ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου, καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων πολλοὺς λόγους ποιεῖσθαι·ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δεήσομαι ὑμῶν δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια χαρίζεσθαι καὶ ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν.  και πρῶτον μὲν ἐνθυμηθῆναι ὅτι νῦν ἐγὼ ἥκω οὐδεμιᾶς μοι ἀνάγκης οὔσης  παραμεῖναι, οὔτ’ ἐγγυητὰς καταστήσας οὔθ’ ὑπὸ δεσμῶν ἀναγκασθείς, πιστεύσας δὲ μάλιστα μὲν τῷ δικαίῳ, ἔπειτα δὲ καὶ ὑμῖν, γνώσεσθαι τὰ δίκαια καὶ μὴ περιόψεσθαί με ἀδίκως ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν διαφθαρέντα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον σώσειν δικαίως κατά τε τοὺς νόμους τοὺς ὑμετέρους καὶ τοὺς ὅρκους οὓς ὑμεῖς ὀμόσαντες μέλλετε τὴν ψῆφον οἴσειν.

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο (Μονάδες 20)
 2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • ἐχθρῶν: τους άλλους βαθμούς
 • τῶν ἐμῶν: τον ίδιο τύπο, στον άλλο αριθμό σε όλα τα πρόσωπα
 • κακῶς: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος και να κλιθεί το ουδέτερο γένος στο συγκριτικό βαθμό και στους δύο αριθμούς, του αντίστοιχου επιθέτου.
 • παντὸς: τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
 • τάχιστα: τον θετικό βαθμό του επιρρήματος
 • ταυτηνί: να κλιθεί η αντωνυμία στο ουδέτερο γένος στον άλλο αριθμό
 • οὐδεμιᾶς: ο ίδιος τύπος στα άλλα γένη
 • ἐγγυητὰς: την κλητική ενικού
 • τοὺς ὑμετέρους: τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο
 • ψῆφον: τη δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού

(Μονάδες 5)

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρημάτων:
 • ποιεῖν: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στις δύο φωνές
 • ἀφικόμην: το γ΄ ενικό υποτακτικής και ευκτικής στον ίδιο χρόνο
 • ἐπίστασθε: το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και παρατατικού
 • δεῖ: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση
 • χαρίζεσθαι: τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους στην ίδια φωνή
 • τυχεῖν: το β΄ ενικό οριστικής του μέλλοντα
 • ἐνθυμηθῆναι: το β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή
 • καταστήσας: να κλιθεί η προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
 • γνώσεσθαι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄
 • ὀμόσαντες: να γίνει χρονική αντικατάσταση

(Μονάδες 5)

 1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:

ταυτηνί, ὑμῶν, τυχεῖν, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, οὓς, οἴσειν.

(μονάδες 3)

 1. καταστήσας, ὀμόσαντες: να αναγνωριστεί το είδος των μετοχών και να αναλυθούν στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.

(μονάδες 4)

 1. «Τὴν μὲν παρασκευήν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, ὥστ’ ἐμὲ κακῶς ποιεῖν ἐκ παντὸς τρόπου, καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως, ἐξ ἀρχῆς ἐπειδὴ τάχιστα ἀφικόμην εἰς τὴν πόλιν ταυτηνί, σχεδόν τι πάντες ἐπίστασθε..»: να μεταφερθεί σε πλάγιο λόγο (με όλους τους δυνατούς τόπους), με εξάρτηση: « Ἀνδοκίδης λέγει…»

(μονάδες 3)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr Facebook •Twitter •Google+