«Αρχαία Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ξενοφώντος Ἑλληνικά Ε, 2, 14-15)»

Ἡμεῖς δέ, ὦ ἂνδρες Λακεδαιμόνιοι, βουλόμεθα μέν τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι καί αὐτοπολῖται εἶναι. εἰ μέντοι μή βοηθήσει τις, ἀνάγκη καί ἡμῖν μετ’ ἐκείνων γίγνεσθαι. Καίτοι νῦν γ’ ἢδη αὐτοῖς εἰσίν ὁπλίται μέν οὐκ ἐλάττους ὀκτακοσίων, πελτασταί δέ πολύ πλείους ἢ τοσοῦτοι. ἱππεῖς γε μέντοι, ἐάν καί ἡμεῖς μετ’ αὐτῶν γενώμεθα, ἒσονται πλείους ἢ χίλιοι. κατελίπομεν δέ καί Ἀθηναίων καί Βοιωτῶν πρέσβεις ἢδη αὐτόθι. Ἠκούομεν δέ ὡς καί αὑτοῖς Ὀλυνθίοις ἐψηφισμένον εἲη συμπέμπειν πρέσβεις εἰς ταύτας τάς πόλεις περί συμμαχίας. Καίτοι εἰ τοσαύτη δύναμις προσγενήσεται τῇ τε Ἀθηναίων και Θηβαίων ἰσχύι, ὁρᾶτε, ἒφη, ὃπως μη οὐκέτι εὐμεταχείριστα ἒσται ἐκεῖνα ὑμῖν. Ἐπεί δέ καί Ποτείδαιαν ἒχουσιν ἐπί τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης οὖσαν, νομίζετε καί τάς ἐντός ταύτης πόλεις ὑπηκόους ἒσεσθαι αὐτῶν. Τεκμήριον δ’ ἒτι ἒστω ὑμῖν καί τοῦτο ὃτι ἰσχυρῶς αὗται αἱ πόλεις πεφόβηνται. μάλιστα γάρ μισοῦσαι τούς Ὀλυνθίους, ὃμως οὐκ ἐτόλμησαν μεθ’ ἡμῶν πρεσβείας πέμπειν διδαξούσας ταῦτα.

Λεξιλόγιο

αὐτοπολῖται: ανεξάρτητοι /  αυτόνομοι

προσγίγνομαι:  προστίθεμαι

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο (Μονάδες 20)
 2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • ἂνδρες: την κλητική ενικού και πληθυντικού αριθμού
 • τις: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους
 • ὁπλίται: την κλητική ενικού αριθμού
 • ἐλάττους: να κλιθεί στον ίδιο βαθμό στο ουδέτερο γένος και στους δύο αριθμούς
 • πλείους: τους τρεις βαθμούς του αντίστοιχου επιρρήματος
 • ἱππεῖς: την κλητική του ενικού αριθμού
 • πρέσβεις: τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
 • ταύτας: τη γενική και κλητική ενικού στο ίδιο γένος
 • ἰσχυρῶς: τα παραθετικά του
 • ἡμῶν: τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο

 (Μονάδες 5)

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρημάτων:
 • βουλόμεθα: τον ίδιο τύπο στο παρατατικό
 • χρῆσθαι: το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή
 • γίγνεσθαι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄ και τον παρακείμενο
 • ἒσονται: το γ΄ ενικό οριστικής και ευκτικής στον ίδιο χρόνο
 • κατελίπομεν: να κλιθεί η προστακτική του ίδιου χρόνου στην άλλη φωνή
 • ἐψηφισμένον: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου και υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
 • ὁρᾶτε: το β΄ και γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή
 • ἒχουσιν: το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
 • πεφόβηνται: το α΄ ενικό της ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
 • πέμπειν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο και τον παρακείμενο στην ίδια φωνή

(μονάδες 5)

 1. ἐψηφισμένον εἲη, ἒχουσιν: Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς το είδος τους.

(μονάδες 2,5)

 1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: χρῆσθαι, αὐτοῖς, πλείους, ἐπί τῷ ἰσθμῷ, διδαξούσας

(μονάδες 5)

 1. Να εντοπιστούν όλοι οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί του κειμένου και να χαρακτηρίσετε το είδος τους.

(μονάδες 2,5)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr – Ροή ειδήσεων, Facebook, Twitter, Google+