«Αρχαία Ελληνικά Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 1,6,2-4)»

Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾤμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι· σὺ δέ μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. Ζῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ᾽ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε· σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς. Καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτημένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. Εἰ οὖν ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι.

Παρατηρήσεις:

Γ.1 Να μεταφραστεί το απόσπασμα

Γ.2 Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

ἀπολελαυκέναι: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου

γίγνεσθαι: το γ’ ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου

λαμβάνεις: το απαρέμφατο παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται

κεκτημένους: το β’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου

ἀποδεικνύουσιν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής παθητικού αορίστου

εὐδαιμονεστέρους: την κλητική ενικού του επιθέτου στον θετικό βαθμό

μοι: τη δοτική πληθυντικού στο β’ πρόσωπο της αντωνυμίας

εἷς: τη δοτική ενικού αριθμού

ἀνυπόδητος: τη δοτική πληθυντικού αριθμού

ἥδιον: τον αντίστοιχο τύπου του επιθέτου στον υπερθετικό βαθμό

Γ.3 Να γίνεις πλήρης συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου:

χρῆναι, γίγνεσθαι, μοι, ἀπολελαυκέναι, ἃ, κεκτημένους, ἥδιον, μιμητὰς, ἑαυτῶν, εἶναι

Γ.4 Να βρεθεί ο υποθετικός λόγος του αποσπάσματος, να αναγνωριστεί το είδος του και να τραπεί σε υποθετικό λόγο της απλής σκέψης του λέγοντος

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά του Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime