4.023 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/31-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έληξε χθες, Τετάρτη 10 Μαΐου 2017.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 4.665 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2.859

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

177

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

470

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

341

ΔΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

41

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ)

284

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ)

75

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ)

75

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

278

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

65