«Αρχαία Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ξενοφώντος Ἑλληνικά Ε, 2, 1-2)»

Κείμενο:  Πρῶτον μέν οὖν πέμψαντες πρός τους Μαντινέας ἐκέλευσαν αὐτούς τό τεῖχος περιαιρεῖν, λέγοντες ὃτι οὐκ ἂν πιστεύσειαν ἂλλως αὐτοῖς μή σύν τοῖς πολεμίοις γενέσθαι. Αἰσθάνεσθαι γάρ ἒφασαν καί ὡς σῖτον ἐξέπεμπον τοῖς Ἀργείοις σφῶν αὐτοῖς πολεμούντων, καί ὡς ἒστι μέν ὃτε οὐδέ συστρατεύοιεν ἐκεχειρίαν προφασιζόμενοι, ὁπότε δέ καί ἀκολουθοῖεν, ὡς κακῶς συστρατεύοιεν. Ἒτι δέ γιγνώσκειν έφασαν φθονοῦντας μέν αὐτούς, εἲ τι σφίσιν ἀγαθόν γίγνοιτο, ἐφηδομένους δέ εἲ τις συμφορά προσπίπτοι ἐλέγοντο δέ καί αἱ σπονδαί ἐξεληλυθέναι τοῖς Μαντινεῦσι τούτω τῷ ἒτει αἱ μετά τήν ἐν Μαντινείᾳ μάχην τριακονταετεῖς γενόμεναι. Έπεί δ’ οὐκ ἢθελον καθαιρεῖν τά τείχη, φρουράν φαίνουσιν επ’ αὐτούς. Ἀγησίλαος μέν οὖν ἐδεήθη τῆς πόλεως ἀφεῖναι ἑαυτόν ταύτης τῆς στρατηγίας, λέγων ὃτι τῷ πατρί αὐτοῦ ἡ τῶν Μαντινέων πόλις πολλά ὑπηρετήκοι ἐν τοῖς πρός Μεσσήνην πολέμοις.

Λεξιλόγιο:

τό τεῖχος περιαιρῶ:  κατεδαφίζω / γκρεμίζω  το τείχος

ἐκεχειρία:  ανακωχή

ἐφήδομαι: επιχαίρω για το κακό άλλου

πολλά ὑπηρετήκοι:  είχε προσφέρει πολλές υπηρεσίες

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο (Μονάδες 20)
 2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • τεῖχος: την κλητική ενικού και πληθυντικού αριθμού
 • αὐτοῖς: τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος
 • σῖτον: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού
 • σφῶν: τη δοτική ενικού του β΄ προσώπου
 • κακῶς: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος και την αιτιατική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους στον συγκριτικό βαθμό, του αντίστοιχου επιθέτου
 • τις: την αιτιατική ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό
 • τῷ ἒτει: τη γενική πληθυντικού αριθμού
 • τῆς πόλεως: την κλητική και των δύο αριθμών
 • ἑαυτόν: τον ίδιο τύπο στα άλλα δύο πρόσωπα
 • πολλά: τα παραθετικά του

(Μονάδες 5)

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρημάτων:
 • πέμψαντες: το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
 • περιαιρεῖν: τους ονοματικούς τύπους του αορίστου β΄
 • λέγοντες: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο
 • πιστεύσειαν: το β΄ ενικό στην ίδια έγκλιση και τον ίδιο χρόνο
 • γενέσθαι: το β΄ ενικό και πληθυντικό της προστακτικής του ίδιου χρόνου
 • ἒφασαν: την ονομαστική των μετοχών και των τριών γενών του αορίστου
 • συστρατεύοιεν: το γ΄ ενικό της οριστικής παρατατικού
 • γιγνώσκειν: το γ΄ πληθυντικό της ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β΄
 • ἐδεήθη: εγκλιτική αντικατάσταση του τύπου
 • ἀφεῖναι: το α΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής στον ίδιο χρόνο

 (μονάδες 5)

 1. Να γράψετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του

(μονάδες 2,5)

 1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:

αὐτούς, γιγνώσκειν, σφίσιν, τά τείχη, ἑαυτόν

(μονάδες 5)

 1. Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση: πέμψαντες

(μονάδες 2,5)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr