3.490 αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/3-3-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 1.289 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 323 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 1.610 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 268 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 7.927 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

535

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

160

ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔ. ΦΥΣΙΚΩΝ)

103

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Η΄ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

73

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

68

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

59

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

140

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

137

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ)

172

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η΄ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

157

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

507

ΤΕ 4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)

149

ΤΕ 4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ)

62

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

257

ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ

2.209

ΔΕ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ

2.871

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

268