Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14.02.2017 (ΑΔΑ: Ω0ΠΞ46ΨΖΣΠ-ΙΗ0) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση 2014 -2020»,με κωδικό ΟΠΣ 5002546 (Αρ. Απόφασης Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:4726/270/04.05.2017–ΑΔΑ:66ΧΕ46ΨΖΣΠ-ΧΝΔ)

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων έως και τις 09/05/2017. 

Οι Πίνακες

© schooltime.gr