«Αρχαία Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Λυσίου Ἐπιτάφιος, τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς,4-5)

Κείμενο: Ἀμαζόνες γάρ Ἂρεως μέν τό παλαιόν ἧσαν θυγατέρες, οἰκοῦσι δέ παρά τον Θερμώδοντα ποταμόν, μόναι μέν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περί αὐτάς, πρῶται δέ τῶν πάντων ἐφ’ ἳππους ἀναβᾶσαι, οἷς ἀνελπίστως δι’ ἀπειρίαν τῶν ἐναντίων ᾓρουν μέν τούς φεύγοντας, ἀπέλειπον δέ τούς διώκοντας. ἐνομίζοντο δέ διά τήν εὐψυχίαν μᾶλλον ἂνδρες ἢ διά τήν φύσιν γυναῖκες. πλέον γάρ ἐδόκουν τῶν ἀνδρῶν ταῖς ψυχαῖς διαφέρειν ἢ ταῖς ἰδέαις ἐλλείπειν. Ἂρχουσαι δέ πολλῶν ἐθνῶν, καί ἒργῳ μέν τούς περί αὐτάς καταδεδουλωμέναι, λόγῳ δέ περί τῆσδε τῆς χώρας ἀκούουσαι κλέος μέγα, πολλῆς δόξης καί μεγάλης ἐλπίδος χάριν παραλαβοῦσαι τά μαχιμώτατα τῶν ἐθνῶν ἐστράτευσαν ἐπί τήνδε τήν πόλιν.

Λεξιλόγιο:

ἀπολείπω: αφήνω πίσω, εγκαταλείπω

ταῖς ἰδέαις ἐλλείπω:  υστερώ  στη σωματική διάπλαση

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο

(Μονάδες 20)

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • παλαιόν: τους τρεις βαθμούς του επιρρήματος
 • θυγατέρες: κλητική ενικού
 • πρῶται: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
 • πάντων: δοτική ενικού στο θηλυκό γένος
 • οἷς: αιτιατική ενικού
 • μᾶλλον: τους άλλους βαθμούς
 • ἂνδρες: δοτική πληθυντικού
 • φύσιν: κλητική ενικού
 • τῆσδε: δοτική πληθυντικού
 • κλέος: δοτική ενικού

(Μονάδες 5)

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρημάτων:
 • οἰκοῦσι: το γ’ ενικό υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
 • ὡπλισμέναι: το β’ ενικό προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
 • ἀναβᾶσαι: το β’ και γ’  ενικό προστακτικής αορίστου β’
 •  ᾓρουν: γ’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
 • φεύγοντας: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα και τον αόριστο
 • ἐνομίζοντο: το α’ ενικό οριστικής μέλλοντα και παρακειμένου στην ίδια φωνή
 • διαφέρειν: το απαρέμφατο αορίστου β’ και στις δύο φωνές
 • ἀκούουσαι: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
 • παραλαβοῦσαι: το β’ ενικό υποτακτικής και προστακτικής παρακειμένου στην άλλη φωνή
 • ἐστράτευσαν: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο στην ίδια φωνή

(μονάδες 5)

 1. Ἀμαζόνες γάρ Ἂρεως μέν τό παλαιόν ἧσαν θυγατέρες, οἰκοῦσι δέ παρά τον Θερμώδοντα ποταμόν: Να μεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους, με εξάρτηση από τη φράση: «Ἅπαντες γιγνώσκουσι»

(μονάδες 2,5)

 1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: θυγατέρες, σιδήρῳ, πρῶται, ἐφ’ ἳππους, τούς διώκοντας, διαφέρειν, ἐθνῶν (το α’ του κειμένου), ἒργῳ, τῶν ἐθνῶν (το β’  του κειμένου), τήνδε.

(μονάδες 5)

 1. τούς διώκοντας: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση

(μονάδες 2,5)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr