«Αρχαία Ελληνικά Γ΄λυκείου – Άγνωστο (Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 12, 26-28)

Τῆς μὲν οὖν παιδείας τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων καταλειφθείσης τοσούτου δέω καταφρονεῖν, ὥστε καὶ τὴν ἐφ’ ἡμῶν κατασταθεῖσαν ἐπαινῶ, λέγω δὲ τήν τε γεωμετρίαν καὶ τὴν ἀστρολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους τοὺς ἐριστικοὺς καλουμένους, οἷς οἱ μὲν νεώτεροι μᾶλλον χαίρουσι τοῦ δέοντος, τῶν δὲ πρεσβυτέρων οὐδεὶς ἔστιν ὅστις ἂν ἀνεκτοὺς αὐτοὺς εἶναι φήσειεν. ἀλλ’ ὅμως ἐγὼ τοῖς ὡρμημένοις ἐπὶ ταῦτα παρακελεύομαι πονεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν ἅπασι τούτοις, λέγων ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο δύναται τὰ μαθήματα ταῦτα ποιεῖν ἀγαθόν, ἀλλ’ οὖν ἀποτρέπει γε τοὺς νεωτέρους πολλῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. τοῖς μὲν οὖν τηλικούτοις οὐδέποτ’ ἂν εὑρεθῆναι νομίζω διατριβὰς ὠφελιμωτέρας τούτων οὐδὲ μᾶλλον πρεπούσας· τοῖς δὲ πρεσβυτέροις καὶ τοῖς εἰς ἄνδρας δεδοκιμασμένοις οὐκέτι φημὶ τὰς μελέτας ταύτας ἁρμόττειν. ὁρῶ γὰρ ἐνίους τῶν ἐπὶ τοῖς μαθήμασι τούτοις οὕτως ἀπηκριβωμένων ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκειν, οὔτ’ εὐκαίρως ταῖς ἐπιστήμαις αἷς ἔχουσι χρωμένους, ἔν τε ταῖς ἄλλαις πραγματείαις ταῖς περὶ τὸν βίον ἀφρονεστέρους ὄντας τῶν μαθητῶν· ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν τῶν οἰκετῶν.

Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 12, 26-28

Λεξιλόγιο

ἀπακριβόομαι, οῦμαι : κατασκευάζομαι ή γίνομαι από κάποιον με μεγάλη ακριβολογία και επιμονή στη λεπτομέρεια, έχω κατασκευαστεί ή δημιουργηθεί τέλειος/ (ως μέσο) αποπερατώνω, αποτελειώνω, καθιστώ κάτι τέλειο

εὔκαιρος-ον: αυτός που βρίσκεται σε καλή εποχή, σε κατάλληλο χρόνο, που βρίσκεται στην εποχή του, έγκαιρος, επίκαιρος· (ως επίρρημα) εν ευθέτω χρόνω 

Παρατηρήσεις

1. Να μεταφράσετε το κείμενο. (μονάδες 20)

2. Στους παρακάτω τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείται (μονάδες 10):

καταλειφθείσης: τη δοτική πληθ. στο αρσ. γένος στον ίδιο χρόνο

την ονομ. πληθ. στο θηλ. γένος στον αόρ. β΄ ενεργ. φωνής

μᾶλλον: το επίρρημα στο θετικό βαθμό

νοῦν: τη δοτική ενικού

ἀγαθόν: τα επίρρημα θετικού βαθμού

πολλῶν: την ίδια πτώση στον υπερθετικό βαθμό

ἀφρονεστέρους: τη δοτική πληθ. στο θετικό βαθμό

ὀκνῶ: τη γενική ενικού της μτχ ενεστώτα στο αρσ. γένος

καταλειφθείσης: το β΄ εν. προστ. μ. πρκ

καταφρονεῖν: το α΄ πληθ. πρτ

χαίρουσι: το γ΄πληθ. οριστ. μέλλοντα

το γ΄εν. ευκτ. αόρ. β΄

το β΄ πληθ. οριστ. πρκ

φήσειεν: το απαρέμφατο ενεστώτα

προσέχειν: το β΄ εν. ευκτ. αορ. β΄

δύναται: το γ΄ εν. υποτ. ενεστώτα

ἀποτρέπει: το γ΄πληθ. οριστ. μ. πρκ

ὁρῶ: το β΄πληθ. οριστ. πρτ

χρωμένους: το γ΄πληθ. ευκτ. ενεστώτα

το απαρέμφατο ενεστώτα

3. α) Τι είναι συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις: οἷς, τοῦ δέοντος, πονεῖν, ἁμαρτημάτων, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις; (μονάδες 5)

β) Στις ακόλουθες περιπτώσεις να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ
(μονάδες 5):

ἐγὼ τοῖς ὡρμημένοις ἐπὶ ταῦτα παρακελεύομαι πονεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν ἅπασι τούτοις (μονάδα 01)

τοῖς μὲν οὖν τηλικούτοις οὐδέποτ’ ἂν εὑρεθῆναι νομίζω διατριβὰς ὠφελιμωτέρας τούτων οὐδὲ μᾶλλον πρεπούσας (μονάδες 02)

ὁρῶ γὰρ ἐνίους οὔτ’ εὐκαίρως ταῖς ἐπιστήμαις αἷς ἔχουσι χρωμένους, ἔν τε ταῖς ἄλλαις πραγματείαις ταῖς περὶ τὸν βίον ἀφρονεστέρους ὄντας τῶν μαθητῶν (μονάδες 02)

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr