Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1411/τ.Β/26-04-2017,ο καθορισμός των όρων και διαδικασιών επιλογής για τη χορήγηση 211 υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015. Υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Επίκειται εντός των ημερών η ανάρτηση της σχετικής Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) όπου θα αναφέρονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων κτ.λ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν και να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα του ΙΚΥ για την ανωτέρω προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι σύντομη ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη διάρκεια χρηματοδότησης των επιλεγέντων.  

© schooltime.gr