Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη πιθανών αναγκών σε παιδαγωγικό προσωπικό (νηπιαγωγούς ΑΕΙ, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής ΑΕΙ, βρεφονηπιοκόμους ΤΕΙ), κατά το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης (Ιούλιος 2017) ή /και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. Απαραίτητα Προσόντα:

1.α) Για τους/τις νηπιαγωγούς: Πτυχίο ή δίπλωμα είτε Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία είτε Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της  Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

β) Για τους/τις νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής: Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ

γ) Για τους/τις βρεφονηπιοκόμους: Πτυχίο ή δίπλωμα είτε Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ είτε ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση Η/Υ (εφαρμογών Microsoft Office και υπηρεσιών διαδικτύου) και χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον «καλό», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ για τον τρόπο απόδειξης γλωσσομάθειας).

Β. Επιθυμητά Προσόντα:

1.Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της θέσης σε βρεφονηπιακούς ή νηπιακούς σταθμούς. (Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής).

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την προσχολική αγωγή-εκπαίδευση.

3. Παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης σε θέματα προσχολικής αγωγής –εκπαίδευσης, 30 τουλάχιστον ωρών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδικού Κέντρου:

http://www.paidiko.auth.gr/el/node/141

από την Πέμπτη 06/04/2017 έως και την Παρασκευή  28/04/2017

Πληροφορίες-επικοινωνία:

Παιδικό Κέντρο ΕΑΔΠ ΑΠΘ  

Τηλ:2310-995039 & 2310-995130, κ. Ιωάννου

© schooltime.gr