Το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Μαθηματικά το οποίο οδηγεί στην απόκτηση  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις: α) Θεωρητικά Μαθηματικά, β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και γ) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (ΦΕΚ 3604 B’/ 31-12-2014). 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έναρξη: Σεπτέμβριος 2017), ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και  θα εγγραφούν ανά ειδίκευση έχει ως εξής:

Α)   Ειδίκευση στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά),

       25 (είκοσι πέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

Β)    Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

       15 (δεκαπέντε)  μεταπτυχιακοί φοιτητές

Γ)    Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,

       15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων Τ.Ε.Ι. της χώρας όπως ο νόμος ορίζει (Ν. 2916/01, ΦΕΚ 114 Α’). Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017. 

Η προκήρυξη

Υποβολή αιτήσεων: από 22/5/2017 έως και 16/6/2017

© schooltime.gr