Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με την οποία καθορίζεται η ετήσια επιχορήγηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ (319.556,00€) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2519 του Ειδ. Φορέα 19- 250 προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικ. έτους 2017. Η καταβολή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τα ποσοστά διάθεσης των πιστώσεων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

© schooltime.gr