«Αρχαία Ελληνικά Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ξενοφώντος Ἀπομνημονεύματα Γ, 7, 1-3)»

Κείμενο: Χαρμίδην δέ τόν Γλαύκωνος ὁρῶν ἀξιόλογον μέν ἂνδρα ὂντα καί πολλῷ  δυνατώτερον τῶν τά πολιτικά τότε πραττόντων, ὀκνοῦντα δέ προσιέναι τῷ δήμῳ καί τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι, εἰπέ μοι, ἒφη, ὦ Χαρμίδη, εἲ τις, ἰκανός ὢν τούς στεφανίτας ἀγῶνας νικᾶν καί διά τοῦτο αὐτός τε τιμᾶσθαι καί τήν πατρίδα ἐν τῇ Ἑλλάδι εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν, μή θέλοι ἀγωνίζεσθαι, ποῖον τινα τοῦτον νομίζεις ἂν τόν ἂνδρα εἶναι; Δῆλον ὂτι, ἒφη,  μαλακόν τε και δειλόν. Εἰ δέ τις, ἒφη, δυνατός ὢν τῶν τῆς πόλεως  πραγμάτων ἐπιμελόμενος τήν τε πόλιν αὒξειν καί αὐτός διά τοῦτο τιμᾶσθαι,  ὀκνοίη δή τοῦτο πράττειν, οὐκ ἂν εἰκότως δειλός νομίζοιτο; Ἲσως, ἒφη. ἀτάρ  πρός τί με ταῦτ’ ἐρωτᾶς: Ὃτι, ἒφη, οἶμαί σε δυνατόν ὂντα ὀκνεῖν  ἐπιμελεῖσθαι, καί ταῦτα ὧν ἀνάγκη σοι μετέχειν πολίτη γε ὂντι. Τήν δέ ἐμήν  δύναμιν, ἒφη ὁ Χαρμίδης, ἐν ποίῳ ἒργῳ καταμαθών ταῦτά μου  καταγιγνώσκεις; Ἐν ταῖς συνουσίαις, ἒφη, αἷς σύνει τοῖς τά τῆς πόλεως  πράττουσι. καί γάρ ὃταν τι ἀνακοινῶνταί σοι, ὁρῶ σε καλῶς συμβουλεύοντα,  καί ὃταν τι ἀμαρτάνωσιν, ὀρθῶς ἐπιτιμῶντα.

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο (Μονάδες 20)
 2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • ἂνδρα ὂντα: δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού
 • τις: αιτιατική ουδετέρου στον άλλο αριθμό
 • πολίτη: κλητική ενικού
 • ἐμήν: τον ίδιο τύπο στα άλλα πρόσωπα, για πολλούς κτήτορες (Μονάδες 3).
 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρημάτων:
 • ὁρῶν: ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα και τον αόριστο β΄
 • ὀκνοῦντα: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
 • προσιέναι: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄
 • ἒφη: β΄ πληθυντικό υποτακτικής και ευκτικής ενεστώτα
 • νομίζοιτο: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα
 • οἶμαι: γ΄ενικό ευκτικής ενεστώτα και οριστικής παρατατικού
 • μετέχειν: β΄ενικό υποτακτικής και προστακτικής αορίστου β΄ (μονάδες 7).
 1. Να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν όλα τα κατηγορούμενα του κειμένου (μονάδες 3).
 2. Χαρμίδην δέ τόν Γλαύκωνος ὁρῶν ἀξιόλογον μέν ἂνδρα ὂντα καί … τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι: να αποδοθεί ο πλάγιος λόγος με όλους τους υπόλοιπους δυνατούς τρόπους. (Μονάδες 4)
 3. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις: ἂνδρα, νικᾶν, ὢν, ἀγωνίζεσθαι, τῶν πραγμάτων, σοι (μονάδες 3)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr