Ο ΟΑΕ∆ προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρια Ενεργοποίησης- Κινητοποίησης Ανέργων στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών).

Επισηµαίνεται ότι µετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Αττικής, θα υλοποιηθεί Πέµπτη 27/4/2017 από τις 09:30 έως τις 15:00

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί Πέµπτη 27/4/2017 από τις 09:30 έως τις 15:00

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος.

Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στους Εργασιακούς Συµβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆ που είστε εγγεγραµµένος / εγγεγραµµένη.

∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

© schooltime.gr