«Αρχαία Ελληνικά Β΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις 1.4.11 – 1.4.13)

Εισαγωγικό σημείωμα: Όταν ο Αρταξέρξης ο Β´ ανέβηκε στον περσικό θρόνο το 404 π.Χ.,  θέλησε να θανατώσει τον αδελφό του Κύρο, καθώς έμαθε ότι  συνωμοτούσε εναντίον του. Τελικά αυτό αποφεύχθηκε μετά την  παρέμβαση της μητέρας τους Παρυσάτιδας.  Ο Κύρος όμως άρχισε να συγκεντρώνει  μισθοφορικό στρατό με το πρόσχημα ότι πρόκειται να εκστρατεύσει στην Πισιδία, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο να επιτεθεί εναντίον του αδελφού του, Αρταξέρξη. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονταν και 13.000 Έλληνες, που έμειναν στην ιστορία με το όνομα Μύριοι. Οι έλληνες μισθοφόροι αγνοούσαν τις πραγματικές προθέσεις του Κύρου και  άρχισαν να υποψιάζονται τον αληθινό σκοπό της εκστρατείας όταν έφτασαν στην Κιλικία. Ο Κύρος τούς ενημερώνει για τον πραγματικό λόγο που τους προσέλαβε ως μισθοφόρους.

Κείμενο: «Καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα· καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι. οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα· οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ’ εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου, καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον.  ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον· ὁ δ’ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη.»

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο (Μονάδες 20)
 2. Ποια υπήρξε η αντίδραση των στρατιωτών όταν πληροφορήθηκαν τις πραγματικές προθέσεις του Κύρου; (Μονάδες 10)
 3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • βασιλέα: κλητική ενικού
 • μέγαν: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς
 • τὸν πατέρα: δοτική πληθυντικού
 • καλοῦντος: δοτική ενικού στο θηλυκό γένος
 • μνᾶς: γενική πληθυντικού (Μονάδες 5)
 1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων:
 • ἔλεγεν: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄
 • ἀπήγγελλον: γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα
 • ἔφασαν: γ΄πληθυντικό προστακτικής αορίστου β΄
 • ὑπέσχετο: β΄ ενικό ευκτικής και προστακτικής αορίστου β΄
 • καταστήσῃ: απαρέμφατα ενεστώτα και αορίστου β΄ (Μονάδες 5)
 1. Να εντοπίσετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παρακάτω ρήματα, να αναφέρετε το είδος τους και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους:
 • ἔσοιτο
 • ἥκωσι
 • καταστήσῃ (Μονάδες 3)
 1. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι παρακάτω λέξεις:
 • αὐτοὺς
 • λέγειν
 • ἕπεσθαι
 • τοῖς στρατηγοῖς
 • παρὰ τὸν πατέρα
 • ἀνδρὶ (Μονάδες 3)
 1. Να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις:
 • μεταπεμψάμενος
 • ποιήσαντες (Μονάδες 4)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr