Αρχαία Ελληνικά Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Θουκυδίδης, 7.72)

Γενομένης δ᾽ ἰσχυρᾶς τῆς ναυμαχίας καὶ πολλῶν νεῶν ἀμφοτέροις καὶ ἀνθρώπων ἀπολομένων οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπικρατήσαντες τά τε ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο, καὶ ἀποπλεύσαντες πρὸς τὴν πόλιν τροπαῖον ἔστησαν, οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ὑπὸ μεγέθους τῶν παρόντων κακῶν νεκρῶν μὲν πέρι ἢ ναυαγίων οὐδὲ ἐπενόουν αἰτῆσαι ἀναίρεσιν, τῆς δὲ νυκτὸς ἐβουλεύοντο εὐθὺς ἀναχωρεῖν. Δημοσθένης δὲ Νικίᾳ προσελθὼν γνώμην ἐποιεῖτο πληρώσαντας ἔτι τὰς λοιπὰς τῶν νεῶν βιάσασθαι, ἢν δύνωνται, ἅμα ἕῳ τὸν ἔκπλουν, λέγων ὅτι πλείους ἔτι αἱ λοιπαί εἰσι νῆες χρήσιμαι σφίσιν ἢ τοῖς πολεμίοις· ἦσαν γὰρ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις περίλοιποι ὡς ἑξήκοντα, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις ἐλάσσους ἢ πεντήκοντα.  Καὶ ξυγχωροῦντος Νικίου τῇ γνώμῃ καὶ βουλομένων πληροῦν αὐτῶν οἱ ναῦται οὐκ ἤθελον ἐσβαίνειν διὰ τὸ καταπεπλῆχθαί τε τῇ ἥσσῃ καὶ μὴ ἂν ἔτι οἴεσθαι κρατῆσαι.

————–

ἀναιροῦμαι: περισυλλέγω ναυαγούς, νεκρούς (από ναυμαχία κ.λπ)

ἡ ἕως:  η αυγή, το ξημέρωμα

Παρατηρήσεις:

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα στα νέα ελληνικά.

Μονάδες 20

 

2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

γενομένης: το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου

ἀνείλοντο: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή

ἔστησαν: το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’

ἐσβαίνειν: το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου

οἴεσθαι: το β’ ενικό πρόσωπο παθητικού μέλλοντα

ξύμμαχοι: τη δοτική πληθυντικού αριθμού

πληρώσαντας: τη γενική πληθυντικού αριθμού στον ίδιο χρόνο

πλείους: την αιτιατική ενικού στον ίδιο βαθμό

νῆες: τη δοτική πληθυντικού αριθμού

σφίσιν: τη γενική ενικού αριθμού στο α’ πρόσωπο

Μονάδες 10

 

3α) Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις που σας δίνονται:

γενομένης, ἀμφοτέροις, αἰτῆσαι, τῆς νυκτὸς, τοῖς ἐναντίοις, βουλομένων

Μονάδες 6

β) ἐπικρατήσαντες: να αναγνωριστεί η μετοχή πλήρως συντακτικά (μονάδες 2) και να αναλυθεί στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση (μονάδες 2)

Μονάδες 4

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

© schooltime.gr