Αρχαία Ελληνικά Β΄λυκείου – Αδίδακτο-Άγνωστο κείμενο (Λυσίου, Υπέρ του Αδυνάτου 24,1-2)

Εισαγωγικό σημείωμα: Στο έργο του Λυσία, «Υπέρ του αδυνάτου», ο  ομιλητής (ο οποίος πρόκειται για  άνθρωπο με φυσική αναπηρία) προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να συνεχίσει να λαμβάνει το ετήσιο χρηματικό επίδομα που χορηγούσε το δημόσιο ταμείο στους ανάπηρους και τους φτωχούς. Μιλώντας, λοιπόν, στη Βουλή των Πεντακοσίων, προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές για το δίκαιο του αιτήματός του.

Κείμενο:

[1] Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρότερον γὰρ οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ’ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν
ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον. [2] καίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας; εἰ μὲν γὰρ ἕνεκα χρημάτων με συκοφαντεῖ ―·εἰ δ’ ὡς ἐχθρὸν ἑαυτοῦ με τιμωρεῖται, ψεύδεται· διὰ γὰρ τὴν πονηρίαν αὐτοῦ οὔτε φίλῳ οὔτε ἐχθρῷ πώποτε ἐχρησάμην αὐτῷ.

Παρατηρήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο (Μονάδες 20)
 2. Τι υποστηρίζει ότι θα προσπαθήσει να αποδείξει ο ομιλητής στο λόγο του; (Μονάδες 10)
 3. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • τὸν ἀγῶνα: δοτική πληθυντικού
 • τοῦτον: κλητική ενικού
 • ἄξιον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
 • ὅστις: δοτική ενικού στο ουδέτερο γένος
 • ἑαυτοῦ: τον ίδιο τύπο στο α΄ πρόσωπο, για πολλούς κτήτορες (Μονάδες 5)
 1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων:
 • δοίην: β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
 • πειράσομαι: γ΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
 • παρασκευάσαι: απαρέμφατο παρακειμένου μέσης φωνής
 • ψεύδεται: α΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου
 • ἐχρησάμην: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα (Μονάδες 5)
 1. Να εντοπίσετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παρακάτω ρήματα, να αναφέρετε το είδος τους και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους:
 • παρεσκεύασε
 • δοίην
 • τιμωρεῖται (Μονάδες 3)
 1. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι παρακάτω λέξεις:
 • τῷ κατηγόρῳ
 • μοι
 • ἔχων
 • ἐπιδεῖξαι
 • ἐπαίνου
 • ἀποσχέσθαι (Μονάδες 3)
 1. «πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον»: Να μεταφερθεί σε πλάγιο λόγο (με όλους τους πιθανούς τρόπους) με εξάρτηση: «οὗτος ἐγίγνωσκε» (Μονάδες 4)

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr